www.12sports.gr

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

Μπάσκετ
Ο κανονισμός των μετεγγραφών
08:57 | Τετ 25 Μαϊ, 2016
Εκτύπωση θέματος 736 αναγνώσεις

Ο κανονισμός των μετεγγραφών

Η Ε.Ο.Κ. ανακοίνωσε τον κανονισμό εγγραφών- μετεγγραφών Ελλήνων αθλητών και αθλητριών σε ελληνικά σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2016-17. Αναλυτικά, όλος ο κανονισμός που απασχολεί τις ομάδες αλλά και τα αθλούμενα μέλη.
Αρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφών- μεταγραφών αθλουμένων
Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού σωματείου που διατηρεί τμήμα Καλαθοσφαίρισης, προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό. Ειδικότερα για την έκδοση ατομικού αναγνωριστικού δελτίου αθλητή απαιτούνται : 
α. Η συμπλήρωση του ειδικού ως άνω δελτίου αθλητικής ιδιότητας που εκδίδει η Ομοσπονδία υπογράφεται από τον αθλητή και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί. Το δελτίο εγγραφής πρέπει να φέρει, για να γίνει δεκτό, εκτός από την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του σωματείου στο οποίο θα γραφτεί και την σφραγίδα του σωματείου. 
β. Δύο φωτογραφίες όμοιες και πρόσφατες, του υπό εγγραφή αθλητή. 
γ. Να έχει ο αθλητής ηλικία, τουλάχιστον, 8 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του αστικού κώδικα και του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού. 
δ. Ιατρική βεβαίωση, για την υγεία του αθλητή, πάνω στο δελτίο αναγνώρισης ή σε ειδικό ένθετο. 
ε. Πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή ή επικυρωμένο αντίγραφο του ή της αστυνομικής του ταυτότητας. 
στ. Εφόσον εκείνος που επιθυμεί να εγγραφεί σαν αθλητής, είναι ανήλικος, η αίτηση εγγραφής του πρέπει να προσυπογράφεται απαραίτητα και από τους έχοντες την γονική μέριμνα, διαφορετικά απορρίπτεται. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μιας αιτήσεων, που αφορούν το αυτό πρόσωπο, η σειρά προτεραιότητάς τους καθορίζεται με βάση τον αριθμό και τη σειρά, που πρωτοκολλήθηκε και γράφτηκε η κάθε αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων από μια αιτήσεων Εγγραφής του αυτού αθλητή, σε διάφορα σωματεία, ανεξάρτητα από την ισχύ της κάθε μιας από αυτές όπως καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, συνεπάγεται την επιβολή ποινής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος. Τα δελτία αθλητή, που εκδίδονται με βάση τις αιτήσεις, που έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με το νόμιμο τρόπο, ισχύουν από την έκδοσή τους. Οι εγγραφές αθλητών, που γίνονται με βάση τις σχετικές αιτήσεις, που υποβάλλονται, καθώς και τα δελτία αθλητή, που εκδίδονται στη συνέχεια, υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Κ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Ο τύπος των δελτίων φίλαθλου αθλητή, που εκδίδεται από την Ε.Ο.Κ. καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, με απόφαση του Δ.Σ. 2 της Ε.Ο.Κ. που γνωστοποιείται προς όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμή της με εγκύκλιο. 
Άρθρο 2 Ακυρότητες – Κυρώσεις 
1. Αθλητής που υπογράφει Δελτίο Εγγραφής στη δύναμη σωματείου, ενώ ήδη είναι γραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, με απόφαση της Ομοσπονδίας και η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται. 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση υπογραφής από τον αθλητή έγκυρων δελτίων μετεγγραφής σε δύο (2) ή περισσότερα σωματεία. 
3. Προσβολή του δελτίου εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητή, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει κάθε σωματείο της ίδιας κατηγορίας με το σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής του οποίου προσβάλλεται η εγγραφή ή μετεγγραφή, επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, ενεργών για λογαριασμό του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κατόπιν απόφασής του. 
4. Κάθε αθλητής του οποίου εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε αίτηση μετεγγραφής για οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου μετεγγραφή σε άλλο σωματείο στην ίδια μεταγραφική περίοδο, για οποιοδήποτε λόγο. 
5. Το Δ.Σ της ΕΟΚ έχει το δικαίωμα να ανακαλεί ( ακυρώνει ) κατά πάντα χρόνο εκδοθέντα δελτία εγγραφής η μεταγραφής αθλητών εφ’ όσον αποδειχθεί ότι δια την έκδοση των δεν συνέτρεχαν οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, Νόμους και Υπ. αποφάσεις η ταύτα εκδόθηκαν ανωμάλως και παρανόμως (π.χ επί τη βάσει αναληθών και πλαστογραφημένων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών κλπ.) 
6. Σε κάθε περίπτωση τα σωματεία έχουν την ευθύνη τήρησης αρχείου και αντιγράφων των παρ’ αυτών πραγματοποιηθεισών μεταγραφών καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών που υποβάλλονται μαζί με αυτές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου που θα φυλάσσονται επί μία πενταετία 
Άρθρο 3 Μετεγγραφές Αθλητών 
Αθλητής που ανήκει στη δύναμη των σωματείων που είναι μέλη της Ε.Ο.Κ. έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι όροι και προϋποθέσεις των μεταγραφών, καθώς και των αποδεσμεύσεων ημεδαπών, ομογενών και αλλοδαπών αθλητών, ο χρόνος κατά τον οποίο διενεργούνται καθώς και η διαδικασία και τα όργανα, που είναι αρμόδια, για την έγκρισή τους καθορίζονται με τον παρόντα 3 Κανονισμό και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και Υπουργικές αποφάσεις. Κάθε νέο σωματείο, που γράφεται στο μητρώο της Ε.Ο.Κ. δεν δικαιούται, επί τριετία να αποκτήσει αθλητές, με κάθε τρόπο μεταγραφής, ούτε και αθλητές, που έχουν καταστεί ελεύθεροι και είναι ηλικίας άνω των 23 χρόνων. Η διάταξη αυτή μπορεί να αναστέλλεται για σωματεία που έχουν την έδρα τους σε επαρχιακές πόλεις, πλην Αθηνών-Πειραιώς- Θεσσαλονίκης και Πατρών, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. Οι αιτήσεις μεταγραφής αποστέλλονται στην ΕΟΚ μόνο με συστημένη επιστολή εξπρές των ΕΛΤΑ του σωματείου, στο οποίο ένας αθλητής επιθυμεί να μεταγραφεί, η οποία θα πρέπει, απαραίτητα, να περιέχει μία και μόνο αίτηση μεταγραφής, διαφορετικά, κρίνεται σαν απαράδεκτη. Οι συστημένες επιστολές πρωτοκολλούνται αυθημερόν και γίνονται δεκτές εφ΄ όσον θα περιέλθουν στην ΕΟΚ πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του χρόνου των μεταγραφών. Όλες οι αιτήσεις των μεταγραφών καταχωρούνται σε ειδικό Πρωτόκολλο Μεταγραφών και κατ΄ αύξοντα αριθμό κατάθεσης και εγγραφής. Η δημοσιότητα του Βιβλίου αυτή είναι απόλυτη. Οι αιτήσεις μεταγραφών, που υποβάλλονται, δεν θεωρούνται έγκυρες αν δεν πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις. 
α. Να έχουν συμπληρωθεί στο ειδικό, για το σκοπό αυτό έντυπο. 
β. Να αναφέρονται σ΄ αυτές ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα, το σωματείο, από το οποίο επιθυμεί να φύγει και εκείνο στο οποίο θέλει να μεταγραφεί, καθώς και ο αύξων αριθμός στα Μητρώα της Ε.Ο.Κ. 
γ. Να φέρει, απαραίτητα, τις υπογραφές του Γενικού Γραμματέα καθώς και τη σφραγίδα τόσο του σωματείου, που παραχωρεί τον αθλητή όσο και εκείνου, που τον δέχεται στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στην αίτηση μεταγραφής. Εφόσον ο καλαθοσφαιριστής, που μεταγράφεται είναι ανήλικος, πρέπει η αίτηση μεταγραφής του να προσυπογράφεται και από τους έχοντες τη γονική μέριμνα. 
δ. Κάθε αίτηση μεταγραφής πρέπει να συνοδεύεται από δύο πρόσφατες όμοιες φωτογραφίες του καλαθοσφαιριστή. Αιτήσεις μεταγραφής που δεν συμπληρώνονται και δεν συντάσσονται, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων άρθρων ή που δεν έχουν, νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατατεθεί και καταχωρηθεί θεωρούνται απαράδεκτες, και τοποθετούνται στο Αρχείο πάραυτα και αμελητεί. Οι αιτήσεις μεταγραφών υποβάλλονται αποκλειστικά στα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Επίσης αιτήσεις που δεν έχουν συνταχθεί στα ειδικά έντυπα, που εκδίδει η Ε.Ο.Κ. χειρόγραφες, δακτυλογραφημένες κλπ, δεν θεωρούνται έγκυρες. Εάν η τελευταία ημέρα είναι Κυριακή ή επίσημη αργία, η προθεσμία παρατείνεται για την επόμενη εργάσιμη. Στην προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να γίνουν και οι επιτρεπόμενες κατά τα άνω διορθώσεις και διευκρινίσεις. Ανάκληση ή παραίτηση από αίτηση μεταγραφής που έχει υποβληθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, έχει δικαίωμα να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενο σωματείο, με έγγραφη δήλωσή του που θα υποβληθεί 4 κατά τον προσήκοντα τρόπο, απαραιτήτως όμως, πριν από την λήψη οριστικής απόφασης, που θα αφορά την τύχη της αίτησης μεταγραφής. Κατ εξαίρεση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με συμφωνία σωματείου & αθλητή , μπορεί να ακυρωθεί εγκριθείσα μεταγραφή χωρίς το σωματείο να αποκτά δικαίωμα αναπλήρωσης . Στις περιπτώσεις αυτές εφ’ όσον το σωματείο που απέκτησε τον αθλητή δεν επιθυμεί να τον διατηρήσει στις τάξεις του, το αρχικό σωματείο του αθλητή μπορεί να τον παραχωρήσει σε τρίτο σωματείο πάντα μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο , εξαιρουμένης της περίπτωσης που ο αθλητής μετεγγράφη ως αποδεσμευθείς από το αρχικό του σωματείο έχοντας εξασφαλίσει το δικαίωμα υπογραφής σε σωματείο της επιλογής του. Καμία αίτηση δεν εισάγεται για εξέταση ενώπιον της Ε.Μ. αν δεν έχουν, προηγουμένως τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις και δεν έχει συμπληρωθεί ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Επιτρέπονται πιθανές διορθώσεις και διευκρινίσεις, είτε αυτές ζητηθούν από την επιτροπή μεταγραφών είτε από τα ενδιαφερόμενα σωματεία και πάντως πριν οι αιτήσεις των εισαχθούν για συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Μεταγραφών. Χρέη εισηγητή με δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ένα από τα μέλη της Επιτροπής Μεταγραφών, που ειδικά καθορίζεται από τον πρόεδρό της. Για τον σχηματισμό απαρτίας, για τη νόμιμη συνεδρίαση της Επιτροπής, απαιτείται η παρουσία τριών τουλάχιστον μελών της. Η Επιτροπή κρίνει και εκδικάζει τις αιτήσεις μεταγραφών. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του μέλους , που προεδρεύει στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Σε κάθε ενδιαφερόμενο παρέχεται το δικαίωμα μελέτης του φακέλου και υποβολής κάθε συμπλήρωσης, αποσαφήνισης, παρατήρησης ή και υπομνήματος, πριν την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Οι αιτήσεις μεταγραφών που κατατίθενται με τις συμπληρώσεις και τις αποσαφηνίσεις τους ή και τις αντιρρήσεις και ενστάσεις, που τυχόν, θα υποβληθούν, εκδικάζονται από την Επιτροπή Μεταγραφών μετά από εισήγηση μέλους της, όπως προαναφέρθηκε. Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν, επικυρώνονται τυπικά από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. Μετά την έγγραφη αίτηση οιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, από την έκβαση της υπόθεσης, είναι υποχρεωτική η παροχή φωτοαντιγράφων των σχετικών εγγράφων του φακέλου, με σκοπό την υποστήριξη των απόψεών του. Όλη γενικά η αλληλογραφία της Επιτροπής Μεταγραφών διενεργείται, μέσω των γραφείων της Ε.Ο.Κ. στην οποία τηρούνται τα παρακάτω βιβλία : α. Βιβλίο εγγραφής αιτήσεων μεταγραφών, και β. Βιβλίο δημοσιεύσεων αποφάσεων Επιτρέπεται η μεταγραφή, σε σωματείο του εξωτερικού, καλαθοσφαιριστή που ανήκει σε ελληνικό σωματείο, με τη συναίνεση του Δ.Σ του σωματείου του, με την απαραίτητη προϋπόθεση, να τηρηθεί η 5 διαδικασία, που καθορίζεται από τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών Μεταγραφών (FIBA), του Αθλητικού Νόμου και του Ειδικού Κανονισμού περί εγγραφών και μεταγραφών, που εκδίδεται από την Ε.Ο.Κ. Ο αθλητής, που μεταγράφεται, με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, στην περίπτωση, που επανέρχεται στην Ελλάδα, επιστρέφει υποχρεωτικά στο Ελληνικό σωματείο που ήταν ενταγμένος, κατά την αναχώρησή του, με τις παρακάτω προϋποθέσεις α. να έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες αθλουμένων μελών του σωματείου του. 
β. να έχει προσκομίσει στην Ε.Ο.Κ. την έγγραφη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας της χώρας στην οποία είχε μεταγραφεί και από την οποία ήδη επιστρέφει. 
γ. Η αυτή ρύθμιση ισχύει και για τους αθλητές εκείνους που μετεγράφησαν σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των. 
Άρθρο 4 
Α. Ελεύθερη Μεταγραφή 
Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή οποιουδήποτε αθλητή, με τη συγκατάθεση του σωματείου του. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μεταγραφής από την αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών, πρέπει να συνοδεύεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που ανήκει ο αθλητής και η οποία συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο μεταγραφής , στην οποία να αναφέρεται το όνομα του αθλητή και το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση μεταγραφής απορρίπτεται. 
Β. Μεταγραφή προσωρινής διάρκειας Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να παραχωρεί σε άλλο, αθλητές της δύναμής του προσωρινά και για μια η και περισσότερες αγωνιστικές περιόδους. Οι αθλητές που αποδέχονται τον τρόπο αυτής της μετακίνησης, δεν υπόκεινται σε περιορισμό ηλικίας. Μετά το τέλος της χρονικής αυτής διάρκειας ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε. Στον αθλητή που επιστρέφει, είναι δυνατή η εκ νέου χορήγηση μετεγγραφής για τον ίδιο λόγο στο ίδιο ή άλλο σωματείο. Αθλητής πού έχει παραχωρηθεί με μεταγραφή προσωρινής διάρκειας για περισσότερες από μία αγωνιστικές περιόδους μπορεί με συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο είχε παραχωρηθεί να επιστρέψει στο αρχικό του σωματείο μέσα στην περίοδο των μεταγραφών. 
Γ. Μεταγραφή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου 
1. Αθλητής που διανύει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας του, εφόσον ανήκει η ανήκε για τουλάχιστον οκτώ (8 ) αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωματείο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος που είχε παραχωρηθεί ενδιάμεσα σε άλλο σωματείο με μεταγραφή προσωρινής διάρκειας. Σε περίπτωση που ο αθλητής παραμείνει και μετά την παρέλευση των άνω περιόδων, στο ίδιο σωματείο, τόσο το σωματείο του όσο και ο ίδιος αθλητής υποχρεούνται με κοινή δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Ε.Ο.Κ. να καθορίζουν το χρόνο παραμονής του αθλητή στο σωματείο. Στις περιπτώσεις όμως, που δεν τηρηθεί η άνω διαδικασία, δεν χάνεται το δικαίωμα του αθλητή να μεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του σε επόμενη ή επόμενες αγωνιστικές περιόδους. 
2. Αθλητής που τις τελευταίες τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους πριν από τη δημοσίευση της παρούσας δεν αγωνίστηκε σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός από την έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, προκειμένου για ανήλικους αθλητές. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για αθλητές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες του σωματείου τους πριν από τις τελευταίες τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους υπο την προϋπόθεση ότι στον υπολογισμό της τριετίας δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο αθλητής εξέτισε η εκτίει ποινή που του έχει υποβληθεί νομότυπα. Η διάταξη της παραγράφου 2, εδ. 1, δεν έχει ισχύ για τους αθλητές εκείνους που υπαιτίως δεν έλαβαν μέρος στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του σωματείου τους και η υπαιτιότητά τους τεκμηριώνεται απολύτως τηρούμενης και της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5. 
3. Αθλητής ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με την έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν την γονική μέριμνα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά. 
4. Αθλητής που μετοίκησε, 1) Λόγω μετάθεσης ή διορισμού του σε δημόσιο θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή η επιχείρηση που η πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου της ανήκει στο Δημόσιο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του σε σωματείο της προτίμησής του, που έχει όμως την έδρα του στην πόλη όπου βρίσκεται η Υπηρεσία στην οποία έχει διοριστεί, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι η πόλη που υπηρετεί απέχει περισσότερο από 300 χιλιόμετρα από την πόλη που εδρεύει το σωματείο του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι η σχετική αίτηση να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των μεταγραφών .H απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους (του ιδίου ή των γονέων του) αποδεικνύεται εκτός από τις επίσημες βεβαιώσεις των άνω φορέων και με προσκόμιση βεβαίωσης δημοσίου ασφαλιστικού οργανισμού με ασφάλιση στον τόπο μετακίνησης . Στις περιπτώσεις που γεννηθεί θέμα εγγραφής τέκνου των , ηλικίας κάτω των 18 ετών , σε ίδρυμα εκπαιδευτικό Μέσης Εκπαίδευσης και θέμα μεταγραφής των , αυτή συντελείται εφ όσον τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ( χρονικά όρια κλπ) . Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι η αποδεδειγμένη μετοίκηση των Γονέων του αθλητή στον τόπο που θα μετακινηθεί. Η επιστροφή του στην περιοχή της 7 έδρας του αρχικού σωματείου εξυπακούεται και την εκ νέου ένταξη του στο αρχικό του σωματείο. Στις περιπτώσεις μετεγγραφής λόγω σπουδών αθλητών , σε ανώτερα η ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα η χιλιομετρική απόσταση περιορίζεται στα 200 χλμ. Η αίτηση μετεγγραφής του επιτυχόντος υποβάλλεται κατ΄ εξαίρεση εντός τριάντα ( 30) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων , η δε εγγραφή συντελείται κατά την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στις περιπτώσεις όμως που η προσκόμιση του άνω πιστοποιητικού καθυστερεί, πέραν του χρόνου έναρξης των οικείων πρωταθλημάτων η κυπέλλου ο αθλητής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνει ότι εισήχθη στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ότι υποχρεούται να προσκομίσει το δηλωτικό της εγγραφής του πιστοποιητικό, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέρα του μηνός Οκτωβρίου κατ΄ ανώτατο όριο. Στίς περιπτώσεις που το πιστοποιητικό εγγραφής του δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως η μεταγραφή ανακαλείται και ο αθλητής παραμένει στο αρχικό του σωματείο. Κατ’ εξαίρεση αθλητές που πέτυχαν σε σχολές για τις οποίες , η έκδοση αποτελεσμάτων , υπερέβη τα άνω χρονικά διαστήματα , επιμηκύνονται ανάλογα οι άνω προθεσμίες. Στη ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και αθλητές που πέτυχαν σε σχολές που η χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του σωματείου τους είναι κάτω των 200 χιλιομέτρων , οπότε μπορούν να μεταγραφούν με μεταγραφή προσωρινής διάρκειας. Στις περιπτώσεις που η μεταγραφή είναι σύννομη, ο χρόνος που ο αθλητής υποχρεούται να παραμείνει στο σωματείο, δεν μπορεί να υπερβεί τις δύο (2) αγωνιστικές περιόδους Έχει όμως το δικαίωμα να παραμείνει και για τον υπόλοιπο χρόνο που απαιτείται για την περάτωση των σπουδών του, που είναι ο νόμιμος κατά περίπτωση χρόνος σπουδών προσαυξημένος κατά ένα έτος. Προς τούτο απαιτείται κοινή έγγραφη συμφωνία σωματείου και αθλητή, που κοινοποιείται αμέσως στην ΕΟΚ και στο αρχικό σωματείο από το οποίο ο αθλητής μετακινήθηκε. Στην έννοια του νομίμου χρόνου σπουδών, εφ΄ όσον έχει περατωθεί επιτυχώς η φοίτηση του, δεν συμπεριλαμβάνεται το επιπλέον κατά τα άνω έτος και κατά συνέπεια εντάσσεται υποχρεωτικά στην δύναμη του αρχικού του σωματείου υπό την προϋπόθεση οτι έχει συντελεσθεί η μόνιμη εγκατάσταση του στην πόλη έδρα του σωματείου αυτού. Τέλος σε περίπτωση που ο φοιτητής αθλητής μεταγραφεί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλης πόλης, έχει δικαίωμα μεταγραφής σε σωματείο που έχει έδρα στην πόλη που μεταγράφηκε, εφ΄ όσον συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις (π.χ. απόσταση 200 χλμ από την έδρα του αρχικού του σωματείου κλπ.) για τον υπόλοιπο χρόνο σπουδών του, χωρίς να φαλκιδεύονται τα δικαιώματα του αρχικού σωματείου του. Οι άνω διατάξεις έχουν ισχύ και για την κατηγορία των φοιτητών αθλητών που μεταγράφηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του (λόγω σπουδών), σε σωματεία Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και απέκτησαν την ιδιότητα του επαγγελματία αθλητή πρόσκαιρα. 8 Οι αιτήσεις μεταγραφής των φοιτητών για να γίνουν δεκτές θα πρέπει εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να συμπληρώνονται στο ειδικό έντυπο που εκδίδει η ΕΟΚ « Αίτηση Ελεύθερης Μεταγραφής χωρίς συγκατάθεση Σωματείου » Όσον αφορά τις εγγραφές – μεταγραφές ομογενών κ αλλοδαπών αθλητών , υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε ισχύουν οι διατάξεις της σχετικής Υ/Α τηρούμενων και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ( χρονικά όρια μεταγραφών κλπ ). 
5. Αθλητής που για πλήρως αποδεικνυόμενους επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή και των δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους, μετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από 300 χιλιόμετρα από την έδρα του σωματείου του, η δε διαμονή του στον καινούργιο τόπο διαρκεί αποδεδειγμένως τουλάχιστον μία αγωνιστική περίοδο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο του τόπου της νέας του κατοικίας. Η μετοίκηση για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων αποδεικνύεται κυρίως με προσκόμιση βεβαίωσης δημοσίου ασφαλιστικού οργανισμού με ασφάλιση στον τόπο μετακίνησης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. Η Επιτροπή μεταγραφών έχει το δικαίωμα εφόσον το κρίνει απαραίτητο να ζητά την προσκόμιση και άλλων αποδεικτικών εγγράφων στοιχείων. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, είτε λόγω μετάθεσης του στην αρχική του θέση η λόγω επανεγκατάστασης των γονέων του η αυτού του ιδίου στην πόλη έδρα του αρχικού του σωματείου επανέρχεται αυτοδικαίως και αμέσως στο σωματείο από το οποίο προέρχεται με αίτηση που μπορεί να γίνει και από το ενδιαφερόμενο σωματείο. Η επάνοδος του αθλητή για το λόγο αυτό δεν υπολογίζεται στον αριθμό των επιτρεπομένων μετεγγραφών. 
6. Αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σαν νέος αθλητής , σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της αθλητικής Ομοσπονδίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ή απώλεσε την κατά το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999 ειδική αθλητική αναγνώρισή του. Στις περιπτώσεις που κάποιο σωματείο, δεν δηλώσει συμμετοχή στο οικείο Πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου ή αν και δήλωσε συμμετοχή δεν μετάσχει τελικά στο υπό έναρξη Πρωτάθλημα, οι αθλητές της δύναμής του, έχουν δικαίωμα να μεταγραφούν χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου τους, με μεταγραφή προσωρινής διάρκειας μιας αγωνιστικής περιόδου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη του οικείου Πρωταθλήματος. Από την κατηγορία αυτή, κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει κατ΄ ανώτατο όριο δύο (2), μόνο αθλητές και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντλήσει το όριο των δέκα (10) μεταγραφών. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου οι αθλητές που έκαναν χρήση της διάταξης αυτής, επανέρχονται αυτοδικαίως και αμέσως στο αρχικό τους σωματείο, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι τούτο θα μετάσχει τελικά στο νέο Πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση οι αθλητές αυτοί μένουν ελεύθεροι δυνάμενοι να εγγραφούν σε άλλο σωματείο κατά πάντα χρόνο σαν νέοι αθλητές. 9 
7. Αθλητής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών των σωματείων καθίσταται ελεύθερος από του χρόνου της διαγραφής του , δυνάμενος να εγγραφεί σαν νέος αθλητής σε σωματείο της αρεσκείας του έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους , εφ’ όσον δεν έχει υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας του. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο πέντε αθλητές από αυτήν την κατηγορία. Κανένα σωματείο δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά περισσότερους από επτά 7 αθλητές κάτω των 18 ετών . Στον αριθμό των επτά αθλητών κάτω των 18 ετών προσμετρούνται και οι αθλητές που θα αποκτηθούν με την διαδικασία της μεταγραφής και των μεταγραφών ειδικών περιπτώσεων. Επίσης αθλητής ερασιτέχνης η επαγγελματίας που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών των σωματείων και κατά την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική περίοδο δεν είχε καμία συμμετοχή σε αγώνα πρωταθλήματος η κυπέλλου θεωρείται σαν νέος αθλητής και κατά συνέπεια δικαιούται να εγγραφεί σε σωματείο έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που η εγγραφή του συντελεσθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία ο αθλητής αποκτά δικαίωμα συμμετοχής από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 
8. Καλαθοσφαιριστές αθλητικού σωματείου που μεταγράφηκαν χωρίς την συναίνεση του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκουν σε ομάδα Κ.Α.Ε δεν έχουν δικαίωμα μεταγραφής σε άλλη ομάδα Κ.Α.Ε χωρίς την συγκατάθεση του αρχικού αθλητικού σωματείου. 
9. Μεταγραφή για σπουδαίο λόγο Ως σπουδαίοι λόγοι για την έγκριση μεταγραφής καλαθοσφαιριστή/τριας χωρίς την συναίνεση του σωματείου στο οποίο ανήκει θεωρούνται οι κατωτέρω αναφερόμενοι ενδεικτικά λόγοι: 
1. Η αδρανοποίηση ή υποβάθμιση της αθλητικής δραστηριότητας του σωματείου. 
2. Η αγωνιστική περιθωριοποίηση του καλαθοσφαιριστή / τριας. 
3.Η παραβίαση έγγραφης συμφωνίας σωματείου-καλαθοσφαιριστή /τριας 
4. Η απαξιωτική συμπεριφορά σωματείου προς τον καλαθοσφαιριστή /τρια. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο και στοιχεία τα οποία θα κατατίθενται στην Ομοσπονδία και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταγραφών η οποία θα εκδίδει σχετική απόφαση μετά από δημόσια συνεδρίαση των μελών της. Χρονικό διάστημα υποβολής των άνω αιτήσεων είναι το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το άρθρο 7 περ. 1 της παρούσης , οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές τιθέμενες στο αρχείο. 10 Δ. Μεταγραφή με Αποδέσμευση Αθλητής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών που υποβάλλεται στην Ομοσπονδία θεωρείται ότι αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου των μεταγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή διαγραφή στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών που έχουν στείλει τα σωματεία στην Ομοσπονδία μετά τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών με αποδέσμευση. Κατά πάσα όμως περίπτωση για να εξετασθεί η μεταγραφή πρέπει η σχετική αίτηση αποδέσμευσης να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής του οποίου σύμβαση παροχής υπηρεσιών με Κ.Α.Ε η Τ.Α.Κ έληξε η λύθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε ομάδα αθλητικού σωματείου οποιασδήποτε κατηγορίας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος , της αιτήσεως του υποβαλλομένης επί ποινή απαραδέκτου ταύτης, μόνο με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ. Σε περιπτώσεις που αθλητές σωματείων που διατηρούν ΤΑΚ ή ΚΑΕ, έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας των, δεν μετεγράφησαν σε άλλο ΤΑΚ ή ΚΑΕ αυτοδυνάμως, καθίστανται ελεύθεροι, έχοντες το δικαίωμα να εγγραφούν σε άλλο σωματείο σαν νέοι αθλητές έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά μόνο δέκα (10) αθλητές από οποιαδήποτε αιτία. 
2. Τα σωματεία όλων των κατηγοριών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν με την διαδικασία της μεταγραφής η της αποδέσμευσης δύο αθλητές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσουν το επιτρεπόμενο όριο των δέκα μεταγραφών. 
3.Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει με μεταγραφή η αποδέσμευση δύο (2) μόνο αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους στην μεταγραφική περίοδο του 2016-17 περιλαμβάνοντας όσους αθλητές έχουν γεννηθεί το 1985 και πριν. Το ΔΣ της ΕΟΚ δύναται με απόφαση του να καθορίζει τους όρους κ τις προϋποθέσεις της απόκτησης με μεταγραφή 3ου αθλητή άνω των 30 ετών. 
4. Καλαθοσφαιριστής που εντάσσεται σε αθλητικό σωματείο μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου λόγω οποιασδήποτε μεταγραφής αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής του στους αγώνες από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Από την ρύθμιση της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στα μητρώα της ΕΟΚ , ως νέοι καλαθοσφαιριστές. 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:
1. Κάθε σωματείο υποχρεούται, μετά τη λήξη των μεταγραφών να υποβάλει σε χρόνο, που καθορίζεται απο τον κανονισμό μετεγγραφών , πίνακες, στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι αθλητές, που θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αυτοί, που έχουν αποκτηθεί από τις μεταγραφές. 
2. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να έχει στη δύναμή του είκοσι πέντε (25) αθλητές ή είκοσι (20) αθλήτριες, γεννηθέντες-είσες έως το 1998 κατ΄ ανώτατο όριο και απεριόριστο αριθμό εφήβων, παίδων, νεανίδων και κορασίδων. 
3. Η μη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου αθλητών, που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, παρέχει το δικαίωμα της συμπλήρωσής του, με αθλητές ή αθλήτριες, που γράφονται, για πρώτη φορά ή επανεγγράφονται ή που αποκτούνται από αποδέσμευση, τους τελευταίους, όμως, μέσα στην ειδική, γι΄ αυτούς χρονική περίοδο, που καθορίζεται με τον κανονισμό μετεγγραφών 
4. Σε περιπτώσεις που σωματεία αποδειχθεί ότι διατηρούν περισσότερους από τους άνω επιτρεπόμενους αθλητές ή αθλήτριες, υποχρεούνται να διαγράψουν τους υπεράριθμους, κατ΄ επιλογή τους. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, η συμμετοχή σε αγώνες οιουδήποτε αθλητή-των , θεωρείται σαν κακή συμμετοχή με όλες τις εκ τούτων συνέπειες. 
Άρθρο 5 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 4, περ. Γ. παρ.1 και 2 του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η συμμετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητο αίτιο (π.χ. στράτευσή τους, τραυματισμός οφειλόμενος σε οποιαδήποτε αιτία και άρνησης τους συμμετοχής στους αγώνες κλπ. Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές έχουν αμφότερα τα μέρη). 
2. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, σε δύο (2) διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία. 
3. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εγγραφή καλαθοσφαιριστή που έχει μείνει ελεύθερος, στη δύναμη σωματείου, μετά την έναρξη των διαφόρων Πρωταθλημάτων, εκτός αν τούτο προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Άρθρο 6 Πενταμελείς Επιτροπές Μεταγραφών 

1. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης συγκροτείται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου το μήνα Ιούνιο κάθε έτους, Πενταμελής Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση μετεγγραφής από οποιαδήποτε αιτία. 
2. Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τρεις φιλάθλους, οι οποίοι τουλάχιστον τα πέντε προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου, κατά προτίμηση νομικούς. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής ορίζει με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Μετεγγραφών εκδίδονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των διαφόρων Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και επικυρώνονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πριν από την έναρξη των διαφόρων πρωταθλημάτων. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητά από τους αιτούντες μετεγγραφή, κάθε κατά την κρίση της πρόσθετο έγγραφο στοιχείο, από το οποίο θα μπορεί να σχηματίσει ασφαλή και δίκαια κρίση. Το δικαίωμα αυτό έχει κατ΄ επέκταση και το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. σε κάθε περίπτωση που από τους Κανονισμούς έχει αυτοτελές δικαίωμα έκδοσης δελτίων (π.χ. κατηγορία ομογενών που δεν ανήκουν σε αλλοδαπό σωματείο). 
3. Η Επιτροπή Μεταγραφών σε περίπτωση που πιθανολογείται παράβαση από οποιοδήποτε σωματείο, των όρων και των προϋποθέσεων μετεγγραφής αθλητή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή της, να απορρίψει την αίτηση μετεγγραφής και να εισηγηθεί στην Ομοσπονδία την παραπομπή των υπευθύνων στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π), της οποίας τυχόν απαλλακτική απόφαση δεν ανατρέπει την απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών. 
4. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφών, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς και οι μετεγγραφόμενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης. 
Άρθρο 7 Χρονικό διάστημα μετεγγραφών 
1. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελευθέρων μεταγραφών , μεταγραφών προσωρινής διάρκειας η μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των κλπ ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου 
2. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετεγγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών (άνω των 18 ετών ) , ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου. Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 
3. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος (π.χ. Διεξαγωγή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων), αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο του, μέχρι πέρατος των υποχρεώσεών του.
4. Κατά πάσα περίπτωση η Ομοσπονδία με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον τούτο υπαγορεύεται από σοβαρούς τεχνικούς λόγους, με την κατ΄ έτος εκδιδόμενη από την Ομοσπονδία σχετική εγκύκλιό της. 
5. Η προθεσμία μεταγραφών – εγγραφών αλλοδαπών αθλητριών, προκειμένου για ομάδες Α1 Εθν. Κατηγορίας, λήγει 48 ώρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας . 
Άρθρο 8 Υπολογισμός ηλικίας και άλλες διατάξεις 
1. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου απαιτείται συνδρομή ορισμένης ηλικίας, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που προκύπτει από το πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή από τη Ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού. 
2. Σε περίπτωση μετεγγραφής ανήλικου αθλητή απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα. 
3. «Καλαθοσφαιριστής / τρια δεν έχει δικαίωμα να αγωνισθεί την αυτή αγωνιστική περίοδο σε δύο Ελληνικά σωματεία . Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνεται και καλαθοσφαιριστής / τρια που αγωνίσθηκε την αυτή αγωνιστική περίοδο σε σωματείο του εξωτερικού και μετά την λήξη της συνεργασίας τους επιστρέψει στην Ελλάδα . Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ομάδες της Α1 Εθν. Κατηγορίας Ανδρών και Α1 Εθν. Κατηγορίας Γυναικών οι οποίες έχουν δικαίωμα να εντάξουν στην δύναμη τους καλαθοσφαιριστές / τριες που αγωνίσθηκαν σε ομάδες του εξωτερικού , εκτός όμως και εάν ο καλαθοσφαιριστής / τρια μεταγράφηκε την αυτή αγωνιστική περίοδο από Ελληνικό σωματείο σε αλλοδαπό. Στην περίπτωση της Α1 Εθν. Κατηγορίας Ανδρών η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη των play offs ενώ για την Α1 Εθν. Κατηγορία Γυναικών η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...
απo το 2005
σαν σημερα... το 2006
  Έκανε πέντε μεταγραφές
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006

Έκανε πέντε μεταγραφές

Ούτε ένας, ούτε δυο, αλλά συνολικά πέντε είναι οι μεταγραφές που ανακοίνωσε σήμερα η ΠΑΕ Διαγόρα. Αναλυτικά όλοι οι παίκτες που αποκτήθηκαν (η συμφωνία είναι για ένα χρόνο) είναι οι ακόλουθοι: -Δήμος Χαριστέας. Είναι 23 ετών και αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα. Αποκτήθηκε με ελευθέρας. Μέχρι πρόσφατα έπαιζε στη Νίκη Βόλου -Νίκος...

8829 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2010
  Ο Χατζηφούντας για Α.Ε. Δικαίου
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Ο Χατζηφούντας για Α.Ε. Δικαίου

Πολύ κοντά σε συμφωνία με έναν ακόμη αθλητή βρίσκεται η Α.Ε. Δικαίου, η οποία έχει σχεδόν δώσει τα χέρια με έναν φίλο από τα παλιά. Ο λόγος για τον Γιώργο Χατζηφούντα, ο οποίος λογικά θα ντυθεί και πάλι με τα χρώματα της παλιάς του ομάδας. Πιθανότατα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ο...

343 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Με πρόεδρο τον Ζαχαρίου
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Με πρόεδρο τον Ζαχαρίου

Ο Λευτέρης  Ζαχαρίου είναι ο νέος πρόεδρος του Ηρακλή 2000… Αυτό προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις τάξεις της καρδαμιώτικης ομάδας. Ο πρώην αντιπρόεδρος του συλλόγου παίρνει τη σκυτάλη από τον Τάσο Τάλαρο, ο οποίος άφησε άκρως επιτυχημένο έργο όλα αυτά τα χρόνια στο κωακό σωματείο. Βέβαια ο Τάλαρος...

341 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Κλείνει Μαυροβούνιο γκαρντ
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Κλείνει Μαυροβούνιο γκαρντ

Πολύ κοντά σε συμφωνία με Μαυροβούνιο αθλητή βρίσκεται ο Κολοσσός ΒΑΠ και ενδεχομένως η απόκτηση του θα αποτελέσει και την πρώτη μεταγραφή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για 21χρονο αθλητή με ύψος 1.97, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3» και αναμένεται να αποτελέσει μία καλή εναλλακτική λύση...

327 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύσκολα για Παντηλιακό
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Δύσκολα για Παντηλιακό

Η οικονομική κρίση αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν με τις μετακινήσεις, ίσως αποτελέσουν τροχοπέδη στην περαιτέρω εξέλιξη του Παντηλιακού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα της Τήλου δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας. Το γεγονός ότι ο Γιώργος Χατζηφούντας μάλλον θα μετακομίσει στην Κω, δυσκολεύει ακόμη...

470 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Χωρίς Χαραλαμπόπουλο
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Χωρίς Χαραλαμπόπουλο

Χωρίς τον Γιώργο Χαραλαμπόπουλο θα παρουσιαστεί την προσεχή αγωνιστική περίοδο, ο Ιπποκράτης Κω. Ο 24χρονος αθλητής αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα στη μέση του, από την περσινή χρονιά και θα χρειαστεί να μείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Συγκεκριμένα ο Χαραλαμπόπουλος θα πρέπει να ξεκουράσει τη...

345 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τέλος και ο Μοντς
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Τέλος και ο Μοντς

Παρελθόν θεωρείται για τον Κολοσσό ΒΑΠ και ο Ντέϊβιντ Μοντς… Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/ σέντερ, δεν ταιριάζει στα πλάνα του Γιάννη Σφαιρόπουλου και δεν θα επιστρέψει στη Ρόδο για να φορέσει ξανά τη «θαλασσί» φανέλα. Ο έμπειρος αθλητής βοήθησε σημαντικά την προσπάθεια των Ροδιτών αντικαθιστώντας τον Τζον Έντουαρντς στο ξεκίνημα...

338 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ιβάνοβιτς για Κολοσσό
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Ιβάνοβιτς για Κολοσσό

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μαυροβούνιου Νικολά Ιβάνοβιτς (21-1.93) βρίσκεται ο Κολοσσός ΒΑΠ, αφού ο Γιάννης Σφαιρόπουλος άναψε το "πράσινο φως'' για την απόκτηση του. Ο 21χρονος γκαρντ της Λόφτσεν έπαιξε φέτος στη βαλκανική λίγκα, εχοντας πολύ καλά στατιστικά και θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή των ''θαλασσί''. Ο Ιβάνοβιτς μάλιστα...

325 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Να ζήσετε παιδιά!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Να ζήσετε παιδιά!

Έλαμπαν και οι δύο… Ο πρόεδρος του Ιπποκράτη Κω Δημήτρης Δρόσος και η αθλήτρια της ομάδας Μαρία Σαράγια ανέβηκαν προχθες τα σκαλιά της εκκλησίας στο Μαστιχάρι της Κω και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, υπό τα βλέμματα περισσότερων από 1.500 ανθρώπων, αφού τα παιδιά είναι ιδιαίτερα αγαπητά στην κοινωνία...

1658 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Όλοι μαζί συνεχίζουμε ψηλά''
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

''Όλοι μαζί συνεχίζουμε ψηλά''

Η ΚΑΕ ΒΑΠ Κολοσσός προχωρά δυναμικά στον σχεδιασμό της για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό κομμάτι του προγραμματισμού είναι οι χορηγίες με τις οποίες ασχολείται συστηματικά το ισχυρό τμήμα μάρκετινγκ της ΚΑΕ καθώς και ο ίδιος ο πρόεδρος των «θαλασσί», Γιάννης Γιαννάς.
Το χορηγικό πλάνο...

328 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οριστικά στον Αστέρα
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Οριστικά στον Αστέρα

Ο Αστέρας Μασάρων είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Γιώργο Μουσακίνια, Δημήτρη Τραχανά και Νίκο Μοσχή για την απόκτηση τους.
Το μόνο που είχε απομείνει για να γίνουν οι τρεις αθλητές και επίσημα μέλη του συλλόγου, είναι οι διευθέτηση ορισμένων λεπτομερειών.
Αυτές διευθετήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής και...

493 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2011
  Στα ίδια χέρια ο Διαγόρας
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Στα ίδια χέρια ο Διαγόρας

Προς μεταβίβαση παραμένει η ΠΑΕ Διαγόρας, ωστόσο πλέον ο μεγαλομέτοχος της ομάδας ξεκινάει την εφαρμογή του εναλλακτικού σχεδίου, με φόντο την παραμονή του
Μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις με τον Βασίλη Κασάπη άλλωστε, το πιθανότερο σενάριο όλων, ήταν η παραμονή του Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη (θέλοντας και μη) στο «τιμόνι» του...

989 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Καθοριστικό ραντεβού
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Καθοριστικό ραντεβού

Η επιστροφή του Γιάννη Τσακίρη από τα island games ενδεχομένως και να δρομολογήσει εξελίξεις στο στρατόπεδο του Διαγόρα, αφού επίκειται ραντεβού με τον πρόεδρο του συλλόγου Μέντο Ζωάννου, σχετικά με τον προϋπολογισμό της νέας αγωνιστικής περιόδου. Αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο το τι ακριβώς θα συμβεί με τον Διαγόρα τη...

478 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τελεσίγραφο από UEFA σε ΕΠΟ για τα στημένα
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Τελεσίγραφο από UEFA σε ΕΠΟ για τα στημένα

Σημαντική αποκάλυψη του προέδρου της ΕΠΟ, Σοφοκλή Πιλάβιου, στην τηλεοπτική "Δίκη" για το ζήτημα των στημένων. Όπως αποκάλυψε ο κ. Πιλάβιος, η UEFA ζήτησε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να διαλευκάνει την υπόθεση για να ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα παίξουν στην Ευρώπη!

"Η καθυστέρηση αφορά ένα κομμάτι 4-5 ατόμων....

715 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στη... σέντρα Κολοσσός και Διαγόρας!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Στη... σέντρα Κολοσσός και Διαγόρας!

Απλήρωτοι για μισό χρόνο είναι οι παίκτες του Κολοσσού στην Α1 αλλά και του Διαγόρα στη Β' Εθνική. Ο Π.Σ.Α.Κ. στέλνει στη... σέντρα τους δύο εκπροσώπους μας στις εθνικές κατηγορίες, αφού και οι δύο ομάδες έχουν πληρώσει πέντε από τους δέκα μήνες στους αθλητές τους. Βέβαια στην περίπτωση του Διαγόρα...

757 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Λύση εκ των έσω
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Λύση εκ των έσω

Τα συνεχή συμβούλια- επίσημα και μη- θα κρίνουν τις διοικητικές εξελίξεις στο στρατόπεδο του Κολοσσού ΒΑΠ. Πιθανολογείται ότι σήμερα ή αύριο θα υπάρξει νέο ραντεβού ανάμεσα στα «θαλασσί» μέλη, με απώτερο στόχο να τακτοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι εκκρεμότητες της ομάδας. Κατά τα φαινόμενα απορρίπτεται η λύση της...

545 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο κλήρος πέφτει στο δήμαρχο
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Ο κλήρος πέφτει στο δήμαρχο

Πολύ σύντομα ο Δήμος Ρόδου θα έχει στη διάθεσή του, το ποσό των 3.4 εκ ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων στο Παλέ ντε Σπορ της Καλλιθέας. Πλέον το «μπαλάκι» πέφτει καθαρά στο δήμαρχο Ροδίων Στάθη Κουσουρνά, ο οποίος και θα αποφασίσει για την ολοκλήρωση ή όχι των εργασιών στο...

641 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το ''πάρε-δώσε'' στην Α' Κατηγορία
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Το ''πάρε-δώσε'' στην Α' Κατηγορία

Αν και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων, αφού απομένει η περίοδος των αποδεσμεύσεων, ρίχνουμε φως στο τούνελ σχετικά με το πάρε- δώσε των 13 ομάδων, που αναμένεται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα, αφού ο Γ.Σ. Αφάντου 2005 μάλλον θα μείνει εκτός. Υπάρχουν ομάδες που διατήρησαν τον βασικό...

948 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Υπόθεση... Καλάθη!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Υπόθεση... Καλάθη!

Παραδοσιακά, με το τέλος κάθε αγωνιστικής σεζόν της Α1,... ξεκινά η εκλογική περίοδος για την ανάδειξη των καλύτερων. Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ ανέδειξαν ως πιο "πιο βελτιωμένο παίκτη" της περιόδου 2010-2011 τον Νικ Καλάθη. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού συγκέντρωσε 60 βαθμούς, 29 περισσότερους από τον...

634 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2012
  Νίκη και πρωτιά για Ελλάδα
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Νίκη και πρωτιά για Ελλάδα

Η Εθνική Ανδρών επικράτησε 98-84 του Πουέρτο Ρίκο κι εξασφάλισε την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο του Προολυμπιακού Τουρνουά που διεξάγεται στο Καράκας. Στον προημιτελικό της Παρασκευής θα αντιμετωπίσει τη Νιγηρία. Τα υπόλοιπα τρία ζευγάρια είναι Ρωσία-Ανγκόλα, Λιθουανία-Πουέρτο Ρίκο και ΠΓΔΜ-Δομινικανή Δημοκρατία. Καλάθης, Σπανούλης, Παπανικολάου, Πρίντεζης και Μπουρούσης ξεκίνησαν τον...

347 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Αξίζαμε τη νίκη''
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

''Αξίζαμε τη νίκη''

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ηλίας Ζούρος, τόνισε μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Αξίζαμε τη νίκη. Παίξαμε έξυπνα και ξεπεράσαμε με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τα μεγάλα ύψη των αντιπάλων μας. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες και τους συνεργάτες μου, γιατί εμφανιστήκαμε καλά διαβασμένοι. Οι παίκτες έδειξαν τεράστια...

441 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στη Ρόδο ο Φραγκιάς
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Στη Ρόδο ο Φραγκιάς

Στη Ρόδο βρίσκεται ο Βασίλης Φραγκιάς, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τα μέλη της διοίκησης του Κολοσσού ΒΑΠ, σχετικά με την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Αθηναίος τεχνικός θα βρίσκεται στο νησί μέχρι και την Κυριακή, για προσωπικούς του λόγους και παράλληλα θα κάνει...

360 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Άντε και του χρόνου
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Άντε και του χρόνου

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 25 έως 30 Ιουνίου το Rhodes Camp, το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ρόδου. Μάλιστας το «παρών» έδωσαν τις πρώτες μέρες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Ιτούδης και στη συνέχεια ο Κώστας Παταβούκας και ο Γιώργος Ρεγγίνας. Τα 100 περίπου παιδιά που συμμετείχαν στις...

630 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Νέο, ωραίο και ελκυστικό...
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Νέο, ωραίο και ελκυστικό...

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει τη νέα χρονιά το ανδρικό πρωτάθλημα της Δωδεκανήσου, αφού χθες πάρθηκαν κατά πλειοψηφία σημαντικές αποφάσεις για την αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του. Ειπώθηκαν πολλά και σοβαρά θέματα, όπως τα κλειστά γυμναστήρια, τα ηλικιακά όρια και η γενική εντύπωση είναι ότι επικράτησε η λογική και αυτό που...

550 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Μόνο σε κλειστά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Μόνο σε κλειστά

Από τη στιγμή που ο Α.Ο. Σύμης πιθανότατα δεν θα κατέβει και ο Α.Ο. Παντηλιακός θα έχει έδρα το «Βενετόκλειο», αποφασίστηκε σχεδόν παμψηφεί (εξαίρεση οι Άγιοι Θεόδωροι Αρχαγγέλου) τα παιχνίδια του ανδρικού πρωταθλήματος να διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια. Ο Ήλιος Ιαλυσού, το Κολλέγιο Ρόδου, ο Α.Ο. Παντηλιακός και οι ομάδες...

482 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Χάλασε'' του Θεοδώρου
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

''Χάλασε'' του Θεοδώρου

Δεν θα γίνει τελικά η μεταγραφή του Σπύρου Θεοδώρου στον Ιπποκράτη… Αν και ο νεαρός αθλητής από την Α.Ε. Καλλιθέας (Β’ Ε.Σ.Κ.Α.Ν.Α.) ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγο καιρό, από την κωακή ομάδα, τελικά δεν θα φορέσει τη φανέλα του Ιπποκράτη, αφού δεν πήρε μετάθεση για την Κω. Είναι χαρακτηριστικό...

560 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ζητάνε τις οφειλές
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Ζητάνε τις οφειλές

Με έγγραφο του στην Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου ζητάει την αποπληρωμή του χρέους, που υπάρχει από το 2008. Συγκεκριμένα στον τοπικό σύνδεσμο διαιτητών καλαθοσφαίρισης οφείλεται ποσό της τάξεως των 6.500 ευρώ, το οποίο οι άνδρες με τα γκρι ζητούν να τους δοθεί. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Σ.Δ.Κ.Δ....

479 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σ' έναν όμιλο οι γυναίκες
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Σ' έναν όμιλο οι γυναίκες

Σ’ έναν όμιλο με τη συμμετοχή πέντε ομάδων, εφόσον κατέβει η Ε.Α. Καλύμνου, θα διεξαχθεί το γυναικείο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2012-13. Αυτή την απόφαση πήραν χθες τα μέλη της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου. Σε περίπτωση που η Ε.Α.ΚΑ. δεν δηλώσει συμμετοχή θα παρουσιαστούν οι τέσσερις ομάδες από τη Ρόδο (Α.Σ.Κ....

510 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Συνεδριάζει η F.L.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει η F.L.

Συνεδριάζει σήμερα στις 14.00, το Δ.Σ. της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ-FOOTBALL LEAGUE 2 ΟΠΑΠ, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.- Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, περιόδου 2011-2012.
2.- Επικύρωση βαθμολογίας play off FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ.
3.- Εθνική Ασφαλιστική.
4.- Διάφορα Θέματα....

427 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2013
  Επέστρεψε στη βάση της
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Επέστρεψε στη βάση της

Στη χώρα μας επέστρεψε το μεσημέρι της Τετάρτης 3/7 η αποστολή της Εθνικής Κ-20, ύστερα από παραμονή 16 ημερών στην Τουρκία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων. Το κλίμα στις τάξεις των διεθνών ήταν θετικό γιατί η ομάδα πέτυχε το βασικό της στόχο της εισόδου στις 16 κορυφαίες χώρες του κόσμου,...

450 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Άνοδος πέντε θέσεων
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Άνοδος πέντε θέσεων

Άνοδο 5 θέσεων πραγματοποίησε η Εθνική Ανδρών στο FIFA Coca-Cola Ranking, καθώς, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, βρίσκεται στην 11η θέση της σχετικής λίστας. Οι ομάδες που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2014 καταλαμβάνουν τις εξής θέσεις:
Βοσνία/Ερζεγοβίνη: 14η (+1)

496 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Με το αριστερό οι Νέες Γυναίκες
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Με το αριστερό οι Νέες Γυναίκες

Δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών που γίνεται στη Σαμψούντα της Τουρκίας η εθνική ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε με 56-38 από την Σλοβακία και ο σημερινός αγώνας με την Πολωνία (15.45) θα σημάνει πολλά για την πορεία την ομάδας στη συνέχεια της διοργάνωσης. Κορυφαία της...

465 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ήττα για τους εφήβους
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Ήττα για τους εφήβους

Την ήττα με 76-70 από την Ουκρανία γνώρισε η Εθνική Εφήβων στον πρώτο της αγώνα για το τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη Τσιστερνίνο της Ιταλίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λετονίας (18-28 Ιουλίου). Ο Κώος Κώστας Κεφάλας του Α.Σ.Ε. Δούκα σημείωσε δύο πόντους. Σήμερα, στις 19:30...

436 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στο Ντουμπάι ο Ζαφειράκης
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Στο Ντουμπάι ο Ζαφειράκης

Παρελθόν από τον Ζέφυρο για τα δύο επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ο Αναστάσης Ζαφειράκης, ο οποίος μετακόμισε ήδη στο Ντουμπάι για επαγγελματικούς λόγους. Ο Ροδίτης αθλητής των «πρασίνων» πήρε την απόφαση να ξενιτευτεί, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται από τον Χρήστο Μπίλια. Ο Ζαφειράκης φέτος αγωνίστηκε σε έξι παιχνίδια της...

567 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Επέστρεψε ο Σχοινάκης
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Επέστρεψε ο Σχοινάκης

Δυναμικά έχει μπει στο μεταγραφικό παζάρι ο Ευκλής Σορωνής, ο οποίος συμφώνησε ξανά με τον Κώστα Σχοινάκη, που επιστρέφει στην ομάδα μετά από ένα χρόνο δανεισμού στον Αστέρα Παστίδας. Η ανακοίνωση των «πρασίνων» αναφέρει: «Ο Α.Ε.Σ Ευκλής Σορωνής ανακοινώνει την επιστροφή του 24χρονου μεσοεπιθετικού του Κώστα Σχοινάκη από...

541 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Με επιτυχία το τουρνουά
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Με επιτυχία το τουρνουά

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο ανοιχτό γήπεδο της Καρδάμαινας το τουρνουά μικρών ηλικιών (για γεννηθέντες από το 2001 έως το 2003) που διοργάνωσε ο Ηρακλής 2000, με τη συμμετοχή επίσης του Ιπποκράτη Κω, της Α.Ε. Δικαίου και του Φοίβου Κω. Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο καλοκαίρι,...

457 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σκέψεις για... τέντα!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Σκέψεις για... τέντα!

Το ενδεχόμενο να κλείσουν με… «τέντα» ένα ανοιχτό γήπεδο σκέφτονται τον τελευταίο καιρό οι άνθρωποι της Ε.Α. Καλύμνου. Βλέποντας ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο με το υπάρχον κλειστό γυμναστήριο του νησιού, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί στο έλεος του Θεού, η νέα διοίκηση της Ε.Α.ΚΑ. σκέφτεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες...

621 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ήττα για Νέους Άνδρες
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Ήττα για Νέους Άνδρες

Η Εθνική ομάδα Νέων Ανδρών ηττήθηκε στην Σλοβενία από την αντίστοιχη Εθνική ομάδα της χώρας με 73-72. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε τα ηνία του σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο, στο τελευταίο διάστημα «μπλόκαρε» και έχασε στις λεπτομέρειες. Σήμερα, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι φιλικά στις...

510 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η ''χρυσή φουρνιά'' των κοριτσιών
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Η ''χρυσή φουρνιά'' των κοριτσιών

Αν μη τι άλλο η Άρτεμις Σπανού και η Ανθή Χατζηγιακουμή αποτελούν δύο από τα κορίτσια της «χρυσής φουρνιάς» του ελληνικού γυναικείο μπάσκετ. Δεν το λέμε εμείς, αλλά μόνο τα κατορθώματα τους. Ιδού:
2011 ΟΧΡΙΔΑ (Β' κατηγορία 3η)
Η Σπανού παρ' ότι νεάνιδα αγωνίζεται στην Εθνική και αλλάζει το επίπεδο...

575 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2014
  Βόλος αντί Άρη
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Βόλος αντί Άρη

Ο Άρης μπορεί να παρέμεινε μέσω των αγώνων πλέι-άουτ στην Α1 Κατηγορία των Γυναικών, κερδίζοντας τη σειρά των αγώνων με τον Ίκαρο Καλλιθέας, ωστόσο έκανε εθελούσια έξοδο στην Α2 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Έτσι τη θέση του στα μεγάλα «σαλόνια» του γυναικείου μπάσκετ θα πάρει ο Ολυμπιακός Βόλου. Αυτό σημαίνει ότι...

372 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ανανέωσε ο Σότα
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Ανανέωσε ο Σότα

Με τον Αντόνη Σότα θα πορευθούν στο ρόστερ τους, οι Ιππότες… Η ομάδα της Παλιάς Πόλης έδωσε τα χέρια με τον νεαρό ποδοσφαιριστή ο οποίος θα παίξει για μία ακόμη χρονιά στους Αγίους Αποστόλους, με δεδομένο ότι βρισκόταν στα πλάνα του Λάκη Ζαχαρία. Ο νεαρός αμυντικός ήταν από τους πιο...

762 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Χρύσης πάει Ηρόδοτο!
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Ο Χρύσης πάει Ηρόδοτο!

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ηρόδοτο βρίσκεται ο Αντώνης Χρύσης… Ο 24χρονος Κώος αθλητής σχεδόν έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού, η οποία παρέμεινε στον 2ο όμιλο νότου της Γ’ Εθνικής. Μάλιστα, εφόσον ο Κώος αθλητής συμφωνήσει στην ομάδα της Κρήτης θα τεθεί αντιμέτωπος με τους Αγίους...

589 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Θέλει Λαζαρίδη η Ελπίδα!
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Θέλει Λαζαρίδη η Ελπίδα!

Τη δική της «βόμβα» είναι έτοιμη να πυροδοτήσει η Ελπίδα Πεταλούδων με την απόκτηση του Μάρτιν Λαζαρίδη, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Διαγόρα. Η ομάδα της Κρεμαστής βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 28χρονο αθλητή, ο οποίος στο παρελθόν έχει παίξει ακόμη και στο πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας...

831 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Βλέπουν Μαϊστρέλη, προτάθηκε ο Ράλλης!
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Βλέπουν Μαϊστρέλη, προτάθηκε ο Ράλλης!

Η επόμενη μέρα ξημέρωσε στους Αγίους Θεοδώρους Αρχαγγέλου και ήδη καταστρώνονται τα πλάνα για την ομάδα που θα παρουσιαστεί στον 2ο όμιλο νότου της Γ’ Εθνικής. Οι «νεοφώτιστοι» θα θέσουν επί χάρτου όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα, θα οριοθετήσουν το μπάτζετ της νέας χρονιάς και θα ανοιχτούν μέχρι...

1134 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Θέλει Δεληγιαννάκη
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Θέλει Δεληγιαννάκη

Τον Μάνο Δεληγιαννάκη έχει βάλει στο στόχαστρο του ο Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Δημήτρης Σαρίκας επιθυμεί την απόκτηση του Ροδίτη πόιντ-γκαρντ, ο οποίος την τελευταία σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ζέφυρου με επιτυχία, ενώ παλαιότερα έπαιξε για λογαριασμό του Ιβίσκου. Οι «κίτρινοι» παράλληλα έχουν εκφράσει...

620 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Επιστρέφει ο Πλευράκης
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Επιστρέφει ο Πλευράκης

Τη φανέλα του Ιπποκράτη Κω θα φορέσει μετά από ένα χρόνο αποχής ο Δημήτρης Πλευράκης. Ο 34χρονος φόργουορντ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο παρκέ για λογαριασμό της αγαπημένης του ομάδας, την οποία θέλει να οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου. Ο Πλευράκης επί σειρά ετών ήταν από τους πιο σταθερούς...

918 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Μπράβο παιδιά''
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

''Μπράβο παιδιά''

Με ανακοίνωση του ο Απόλλων Καλυθιών συγχάιρει όλους τους μαθητές που πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ''Εκφράζουμε τα ολόθερμα συγχαρητήρια σε όλους τους νέους των καλυθιών για την προσπάθεια και την επιτυχία τους στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα...

859 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Όλα έτοιμα στην Κάλυμνο
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Όλα έτοιμα στην Κάλυμνο

 Η αντίστροφη μέτρηση για το 1ο Basketball Camp της Ε.Α. Καλύμνου που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου, έχει ήδη ξεκινήσει και το νησί είναι έτοιμο να υποδεχθεί μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του ελληνικού μπάσκετ. Μαζί μας θα είναι οι Γιάννης Σφαιρόπουλος, Νίκος Παππάς, Δημήτρης...

1660 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Διαγόρας θέλει Μπόνη!
Σαββάτο 5 Ιουλίου 2014

Ο Διαγόρας θέλει Μπόνη!

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο χώρο του γυναικείου μπάσκετ είναι φυσικά η Σώτια Μπόνη, η οποία και φέτος στέφθηκε πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου με τον Ιβίσκο. Από τη στιγμή που η ομάδα της Ανάληψης δεν θα πάρει μέρος στο γυναικείο πρωτάθλημα, η Μπόνη μένει ελεύθερη για να διαπραγματευθεί τη μεταγραφή...

2776 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2015
  Νικητές Κάλας- Φραντζή
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Νικητές Κάλας- Φραντζή

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο τουρνουά Beach Volley στο Αμμάδες με την συμμετοχή 12 ομάδων. Νικητής για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Πέτρος Κάλας με συμπαίκτρια την εντυπωσιακή χθες Χαρούλα Φραντζή, κερδίζοντας στο μεγάλο τελικό το δίδυμο Μητροπούλου- Προδρομίδη. Την τρίτη θέση μοιράστηκαν τα ζευγάρια Χαρίστης- Αγγελη Α. και Νικολιδάκης- Θέμελης.Τα υπόλοιπα...

825 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Άρχισαν τα όργανα...
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Άρχισαν τα όργανα...

Άρχισαν τα ωραία στο ελληνικό πρωτάθλημα με την Αναγέννηση Ρυσίου να είναι η πρώτη που δηλώνει αδυναμία και την ΕΟΚ να αρχίζει τη διαδικασία εύρεσης αντικαταστάτη. Οι Τιτάνες Δράμας δεν δέχθηκαν την πρόσκληση και έτσι η Ομοσπονδία στράφηκε στον Άρη Πετρούπολης, που έχει χτίσει το ρόστερ του για Α2 και...

444 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Με το δεξί η Εθνική κωφών γυναικών!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Με το δεξί η Εθνική κωφών γυναικών!

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική ομάδα των κωφών γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊβάν, αφού κέρδισε άνετα το Ισραήλ με 75-18 και απέκτησε καλή ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια. Το παιχνίδι δεν χρίζει ιδιαίτερης κριτικής, αφού η Εθνική μας ήταν σοβαρή και δεν δυσκολεύτηκε να πάρει...

442 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στις Κανάριες Νήσους ο Κουνελλές!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Στις Κανάριες Νήσους ο Κουνελλές!

Ένα γεμάτο καλοκαίρι είναι το φετινό για τον Ηλία Κουνελλέ… Ο διεθνής Ροδίτης διαιτητής, που ανήκει τα τελευταία χρόνια στο σύνδεσμο Κύπρου, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας προκειμένου να «σφυρίξει» παιχνίδια για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών κάτω των 20 ετών. Μετά το Ευρωμπάσκετ των Γυναικών, όπου...

611 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Σπουδαίοι οι Έλληνες προπονητές''
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

''Σπουδαίοι οι Έλληνες προπονητές''

Ένας εκ των ομιλητών του Διεθνούς Σεμιναρίου «Αθήνα 2015» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος, μίλησε στο Sepk.gr για τη σημασία της επιμόρφωσης, τον αμυντικογενή χαρακτήρα των Ελλήνων προπονητών, αλλά και το επίπεδο τους, που βρίσκεται κατά τη γνώμη του στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης.
Ο...

372 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δεύτερη νίκη για Νέες Γυναίκες
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Δεύτερη νίκη για Νέες Γυναίκες

Άλλο ένα βήμα για την άνοδο στην Α’ κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Νέων Γυναικών. Στο τρίτο της παιχνίδι στο πλαίσιο των αγώνων για τη Β΄ κατηγορία που γίνονται στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου επικράτησε με 60-52 της Μεγάλης Βρετανίας και έφτασε στις δύο νίκες. Η Εθνική Νέων Γυναικών μπήκε πολύ...

500 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σκέψεις για wild card
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Σκέψεις για wild card

Μπορεί στους αγώνες μπαράζ να μην τα κατάφερε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοεί τις υψηλότερες κατηγορίες. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά ο Ιπποκράτης δεν θα έλεγε όχι σε μία wild card, για τη Γ’ ή τη Β’ Εθνική. Μάλιστα «βολιδοσκοπεί» ήδη τις προθέσεις κάποιων συλλόγων, όπως και των Αγίων...

2387 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ραντεβού στις 15 Ιουλίου...
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Ραντεβού στις 15 Ιουλίου...

Στις 15 Ιουλίου πρόκειται να ξεκινήσει η προετοιμασία της Ρόδου εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Αυτό αποφάσισε ο Σάββας Ορφανίδης, ο οποίος θα καταστρώσει το πρόγραμμα της προετοιμασίας εν όψει της νέας χρονιάς. Μάλιστα, ο στόχος του έμπειρου τεχνικού είναι να διεξαχθούν εννέα φιλικά παιχνίδια, με τις ημερομηνίες να...

850 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Συμπληρώνεται το παζλ
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Συμπληρώνεται το παζλ

Την περασμένη Παρασκευή έγινε η πρώτη συνάντηση του νέου προπονητή του Αστέρα Μασάρων Σάββα Σταυρίδη με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ουσιαστικά έγινε η πρώτη γνωριμία ανάμεσα στους νέους και στους παλιούς ποδοσφαιριστές, ενώ αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει πιθανότατα την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Για να...

1208 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παράταση μέχρι 8 Φεβρουαρίου!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Παράταση μέχρι 8 Φεβρουαρίου!

Με υπουργική απόφαση, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στις προθεσμίες για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου 2016. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν τις εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου. Όπως και τότε, επισημαίνεται ότι οι Δήμου που έχουν την ευθύνη των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να ενεργοποιηθούν και...

452 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2016
  Παρέμεινε στην Ακράτα ο Σαρίκας!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Παρέμεινε στην Ακράτα ο Σαρίκας!

Στην Ακράτα θα παίξει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Αλέξανδρος Σαρίκας, με τον οποίο ανανεώθηκε και επίσημα η συνεργασία. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου: «Ο Αθλητικός Όμιλος  «Ακράτα»,  ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας  για έναν ακόμη χρόνο με τον καλαθοσφαιριστή Αλέξανδρο Σαρίκα». Ο Αλέξανδρος Σαρίκας (γκάρντ, 1,96, 1981) αγωνίστηκε...

487 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Καίγονται'' τα φαβορί!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

''Καίγονται'' τα φαβορί!

Συνεχίζεται σήμερα στο «Βενετόκλειο» με τρία παιχνίδια (της 7ης αγωνιστικής), το 5ο ανοιχτό τουρνουά μπάσκετ, που διοργανώνει ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Οι Δικηγόροι και το Hermes είναι τα απόλυτα φαβορί απέναντι σε Λιμενικό και Buona Sera, αντίστοιχα, ενώ οι Buzzer Beaters μόνο με νίκη κόντρα στους Firefighters θα διατηρήσουν τις ελπίδες τους...

732 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε Κουφό ο Ηρακλής 2000
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Πήρε Κουφό ο Ηρακλής 2000

Η πρώτη μεταγραφή για τον Ηρακλή 2000 είναι γεγονός… Ο λόγος για τον Αντώνη Κουφό, ο οποίος έδωσε τα χέρια με την ομάδα της Καρδάμαινας. Πρόκειται για 23χρονο γκαρντ με ύψος 1.87, ο οποίος είχε ξεκινήσει το μπάσκετ στον Ιπποκράτη Κω. Ο Κουφός επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και θα...

1500 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Κώστας Μητσού στο Ροδίων Άθλησις!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Ο Κώστας Μητσού στο Ροδίων Άθλησις!

Ενισχύεται σημαντικά το Ροδίων Άθλησις, αφού μετά την απόκτηση του Νίκου Ηλιού και του Γιάννη Λουκή από την Καλλιθέα (ως δανεικοί για ένα χρόνο), η ομάδα του Νίκου Φραγκεσκάκη απέκτησε και τον Κώστα Μητσού, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έπαιξε για λογαριασμό των Αγίων Θεοδώρων Αρχαγγέλου. Ο νεαρός γκαρντ...

2539 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Limit up για τους Οικονομολόγους!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Limit up για τους Οικονομολόγους!

Οι Οικονομολόγοι κέρδισαν το μεγάλο ντέρμπι με το Τ.Ε.Ε., κάνοντας απίστευτη ανατροπή, αφού στο 29’ βρίσκονταν πίσω στο σκορ με διαφορά 11 πόντων (32-43) και τελικά κέρδισαν με +7 (54-43), χάρη σ’ ένα εξαιρετικό τελευταίο δεκάλεπτο (επιμέρους σκορ 19-6). Με τη νίκη αυτή που πέτυχαν οι Οικονομολόγοι θα «παλέψουν» για...

1104 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά (video)
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά (video)

Ένα εξαιρετικά καλαίσθητο και ωραίο video ετοίμασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας εν όψει του 9ου πανελληνίου πρωταθλήματος, που ξεκινάει την προσεχή Τρίτη (από 12 έως 17 Ιουλίου) στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Το ''παρών'' θα δώσουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ρόδου και Κω με την ελπίδα να τερματίσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Παρακολουθήστε...

559 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Παλιά μου... τέχνη κόσκινο''!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

''Παλιά μου... τέχνη κόσκινο''!

Όμορφες στιγμές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο γήπεδο Αντιμάχειας όπου πραγματοποιήθηκε το φιλικό παλαιμάχων ανάμεσα σε Αντίμαχο και Π.Α.Ο.Κ. Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ όπως μας δήλωσε και ο υπεύθυνος τους Κυριάκος Αλεξανδρίδης έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι απ’ την φιλοξενία των ανθρώπων στην Αντιμάχεια τονίζοντας ότι...

647 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Χατζηφούντας στον Γ.Α.Σ. Ιάλυσος!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Ο Χατζηφούντας στον Γ.Α.Σ. Ιάλυσος!

Μπορεί να είχε ανακοινωθεί επίσημα από τον Α.Ο. Δικαίου, μπορεί να τον καλωσόρισαν στα παλιά του λημέρια οι άνθρωποι της κωακής ομάδας, ωστόσο ο Μανώλης Χατζηφούντας έκανε αλλαγή πλεύσης και επιστρέφει στη Ρόδο για λογαριασμό αυτή τη φορά του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος. Ο 28χρονος επιθετικός, που πέρσι έπαιξε στο Διαγόρα, πριν...

751 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Την Κυριακή η Γ.Σ. στη Διμυλιά!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Την Κυριακή η Γ.Σ. στη Διμυλιά!

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ατρόμητος Διμυλιάς για τη νέα χρονιά. ''Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και η ομάδα μας παραμένει ανενεργή και δίχως συμμετοχή στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Τώρα είναι η ώρα να στηρίξουμε όλοι την προσπάθεια και να επιστρέψει ο Ατρόμητος που όλοι αγαπήσαμε στους αγωνιστικούς χώρους....

1096 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το φλερτ οδήγησε στο... γάμο!
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Το φλερτ οδήγησε στο... γάμο!

Το «φλερτ» οδήγησε σε γάμο… Το 12sports είχε γράψει από τις 28 Ιουνίου για τις συζητήσεις του Ηρακλή Λάρδου με τον Ντίμτσε Στογιανούσκι (Θέλει Στογιανούσκι ο Ηρακλής Λάρδου), ο οποίος έδωσε και επίσημα τα χέρια με τους «ροπαλοφόρους». Ο Βούλγαρος μεοεπιθετικός ποδοσφαιριστής έπαιξε πέρσι στην Ομόνοια Γενναδίου και...

1030 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2017
  Το πρόγραμμα του 3 on 3 στην Πάτμο!
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Το πρόγραμμα του 3 on 3 στην Πάτμο!

Ο Ξάνθος Πάτμου ανακοίνωσε το πρόγραμμα του 3ου τουρνουά 3 on 3, που θα ξεκινήσει την προσεχή Παρασκευή 7 Ιουλίου στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων, όπως το ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Αύριο στις 19:00 θα γίνει η έναρξη με την παρουσίαση των ομάδων του παιδικού και παραλαβή των...

1690 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε και Σιαμαντούρα!
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Πήρε και Σιαμαντούρα!

Τη φανέλα του Ηρακλή Μαριτσών θα φορέσει τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ανδρέας Σιαμαντούρας, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «ροπαλοφόρους», που συνεχίζουν τη μεταγραφική τους ενίσχυση. Αναλυτικά, η ανακοίνωση των Μαριτσενών: «Ο Ηρακλής Μαριτσών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Aνδρέα Σιαμαντούρα. Θα θέλαμε να...

871 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ποδηλατικό διήμερο με επιτυχία
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Ποδηλατικό διήμερο με επιτυχία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ποδηλατικό διήμερο που διοργάνωσε για πρώτη φορά το νεοσύστατο ποδηλατικό τμήμα του Φιλίνου Κω με την υποστήριξη της εταιρείας ''Σερνικός bikes''. Το σωματείο εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: ''Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες που σε δύο πολύ δύσκολες μέρες λόγω του καύσωνα κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα. Ευχαριστούμε...

318 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Χάνει Μίρτσεβ, παίρνει Σαχίνη!
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Χάνει Μίρτσεβ, παίρνει Σαχίνη!

Σοκ στην ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών με τον ποδοσφαιριστή Βάσκο Μίρτσεφ. Ο έμπειρος επιθετικός που αποκτήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τους Καλυθενούς τραυματίστηκε στο γόνατο σε αγώνα 5Χ5. Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, και εφόσον τα αποτελέσματά της επιβεβαιώσουν την αρχική εκτίμηση για βαρύ τραυματισμό,  τότε ο Απόλλωνας...

1282 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δόσπρας για Ο.Φ.Η.
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Δόσπρας για Ο.Φ.Η.

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην Κρήτη, έχοντας παίξει μάλιστα για λογαριασμό του Εργοτέλη ακόμη και στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Ο λόγος για το νεαρό Γιώργο Δόσπρα, που συνεχίζει την θετική του παρουσία στα γήπεδα των εθνικών κατηγοριών. Ο Δόσπρας βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ο.Φ.Η. (έχει κάνει πρόταση και...

765 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Φινάλε με γιορτή για Κένταυρο
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Φινάλε με γιορτή για Κένταυρο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο 24-6-2017 στο ''Καρακόνερο'' ο καθιερωμένος αγώνας του Α.Σ. Κένταυρος για το κλείσιμο της περιόδου. Επίσης αρκετοί γονείς και φίλοι παραβρέθηκαν για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των παιδιών τους. Στον αγώνα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας από 10΄έως16 ετών που για τα περισσότερα από αυτά ήταν η πρώτη τους...

265 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Συνεχίζουν Σκούφης και Γκοράτσας!
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Συνεχίζουν Σκούφης και Γκοράτσας!

Στον Ιπποκράτη Κω θα παίξουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο, τρεις ακόμη αθλητές της ομάδας. Ο λόγος για τον Γιώργο Σκούφη, τον Γιώργο Τρύπα και τον Νώντα Γκοράτσα. Ο πρώτος αρχικά είχε εκφράσει την επιθυμία του να σταματήσει από την ενεργό δράση, αλλά τελικά μεταπείστηκε και θα παραμείνει στο ρόστερ...

1292 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το νέο Δ.Σ. του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος!
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Το νέο Δ.Σ. του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος!

Η μηχανή του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος παίρνει μπροστά, αφού ανακοινώθηκαν τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με πρόεδρο τον Μιχάλη Χατζηνικήτα, αφού φέτος άλλαξε η δομή στο σωματείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη θέση του Γιώργου Χατζηκαλημέρη, που παραιτήθηκε, στο γυναικείο τμήμα, παίρνει ο Παναγιώτης Παπακώστας. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ομάδας: «Η...

3526 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στη Σάμο ο Παπούλης
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Στη Σάμο ο Παπούλης

Στη Σάμο θα βρίσκεται ο Γιάννης Παπούλης για να παρακολουθήσει το διεθνές τουρνουά παγκορασίδων, που ξεκινάει αύριο με τη συμμετοχή και της Εθνικής μας ομάδας. Ο Κώος τεχνικός του Ανταγόρα θα ταξιδέψει στο νησί του Πυθαγόρα για να βρεθεί δίπλα στην Εθνική ομάδα των παγκορασίδων και παράλληλα να παρακολουθήσει παιχνίδια...

588 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  MVP στη Basket League ο Καλάθης
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

MVP στη Basket League ο Καλάθης

Ο Νικ Καλάθης αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στη Basket League, έχοντας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μέσο όρο 8.2 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ ανά παιχνίδι. Στην πρώτη σεζόν της μετά Δημήτρη Διαμαντίδη εποχής, ο Νικ Καλάθης ως αρχηγός των “πρασίνων” οδήγησε τον Παναθηναϊκό Superfoods στην κατάκτηση του νταμπλ, του τίτλου...

291 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2018
  Κέρδισαν εύκολα τα φαβορί!
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Κέρδισαν εύκολα τα φαβορί!

Στην κορυφή του β’ ομίλου (χωρίς να έχει εκτίσει το ρεπό της πάντως) βρίσκεται η Χαβαλένθια, η οποία κέρδισε με 61-41 τους Blue Celtics στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, του 7ου ανοιχτού τουρνουά μπάσκετ που διοργανώνει ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. στο «Βενετόκλειο». Τα Modela δεν δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν το Οικονομικό Επιμελητήριο (70-37),...

690 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η αποθέωση του Διαμαντίδη (pics)
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Η αποθέωση του Διαμαντίδη (pics)

Μία μεγάλη κι ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα παιδιά της ΕΑΚΑ την τελευταία ημέρα του «3 on 3» καθώς στο νησί των «σφουγγαράδων» βρέθηκε ο Δημήτρης Διαμαντίδης! Περισσότερα από 200 παιδιά, γονείς και απλοί κάτοικοι της Καλύμνου αποθέωσαν τον «3D» του ελληνικού μπάσκετ που έγραψε την δική του ιστορία με την...

2207 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Βακιρτζής στο Ροδίων Άθλησις
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Ο Βακιρτζής στο Ροδίων Άθλησις

Τον 16χρονο Παναγιώτη Βακιρτζή απέκτησε από τον Κολοσσό, το Ροδίων Άθλησις. Πρόκειται για νεαρό πλέι-μέικερ με ύψος 1.77, που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής των «θαλασσί» και αποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο. Ο Βακιρτζής ξεκίνησε να παίζει στον Κολοσσό, ωστόσο αποφάσισε να συνεχίσει στο Ροδίων Άθλησις, οπότε και θα αγωνιστεί στο ανδρικό...

3236 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το Σάββατο οι εκλογές στην Ε.Α.ΚΑ.
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Το Σάββατο οι εκλογές στην Ε.Α.ΚΑ.

Το προσεχές Σάββατο στις 18:00 θα γίνουν οι εκλογές στις τάξεις της Ε.Α. Καλύμνου, όπου είναι πιθανό να υπάρξουν πολλές διοικητικές ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα. Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Α. Καλύμνου σας προσκαλούν να αναδείξετε νέο διοικητικό συμβούλιο στις εκλογές...

2337 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παίρνει Μπόνη και Ορφανού!
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Παίρνει Μπόνη και Ορφανού!

Μετά την Πόπη Παπαντωνίου και την Έμυ Ξουρή, ο Γ.Σ. Διαγόρας είναι κοντά σε συμφωνία με δύο ακόμη αθλήτριες για το νέο γυναικείο τμήμα του. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στην «τέντα» θα μετακομίσουν η Σότια Μπόνη και η Γεωργία Ορφανού. Οι δύο αθλήτριες έχουν συζητήσει ήδη με τους «κυανέρυθρους»...

1507 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Χρύσης στην Καλλιθέα!
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Ο Χρύσης στην Καλλιθέα!

Η Καλλιθέα «πυροδότησε» τη… «βόμβα» που λέγεται Αντώνης Χρύσης! Ο 28χρονος Κώος φόργουορντ (αγωνίζεται στις θέσεις «3» και «4») αποτελεί και επίσημα την τέταρτη μεταγραφή της ροδίτικης ομάδας εν όψει της παρουσίας της στον 2ο όμιλο νότου της Γ’ Εθνικής. Ο Χρύσης την τελευταία αγωνιστική περίοδο έπαιξε με τη φανέλα...

2583 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ε.Α.ΚΑ. καλεί Κωνσταντινίδη!
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Ε.Α.ΚΑ. καλεί Κωνσταντινίδη!

Ε.Α. Καλύμνου καλεί Στέλιο Κωνσταντινίδη… Σύμφωνα με πληροφορίες του 12sports, οι «σφουγγαράδες» έκαναν κρούση στον έμπειρο τεχνικό, που πριν από λίγο καιρό έλυσε τη συνεργασία του με τον Διαγόρα. Οι Καλύμνιοι θέλουν να καλύψουν το κενό του Σωτήρη Τσακαλίδη και για το λόγο αυτή μίλησαν ήδη με τον έμπειρο κόουτς,...

2260 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Καρέ'' ανανεώσεων στην Καλλιθέα!
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

''Καρέ'' ανανεώσεων στην Καλλιθέα!

Σχεδόν όλοι οι παίκτες της περσινής ομάδας παραμένουν στην Καλλιθέα. Οι πρωταθλητές Δωδεκανήσου ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τέσσερις ακόμη αθλητές εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Συγκεκριμένα στην Καλλιθέα θα παίξουν και τη νέα χρονιά ο Πάνος Παναγιωταράκος, ο Φίλιππος Παπακωνσταντίνου, ο Φώντας Μπιλλιάς και ο Νίκος Παππάς. Ο...

2104 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Φοίβος θέλει Μιχαλάκη!
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Ο Φοίβος θέλει Μιχαλάκη!

Έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λουκά Μιχαλάκη απ’ την Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ. έχει δείξει ο Φοίβος Κρεμαστής αφού η θέση του πορτιέρο έχει μείνει «ορφανή» μετά την αποχώρηση του Κεφάλα και του Μήλιου. Η ομάδα του Σάββα Ορφανίδη θέλει να αποκτήσει έναν τερματοφύλακα ο οποίος και νεαρός είναι σε ηλικία (27...

906 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Θα γράψει ιστορία το Drag Wars 8
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Θα γράψει ιστορία το Drag Wars 8

Το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου θα γίνει στο αεροδρόμιο Μαριτσών ο αγώνας Drag Wars 8, που διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά ο Ροδιακός Σύλλογος Αυτοκίνησης σε συνεργασία με τη ΛΕΝΟΕ. Για μία ακόμη φορά τα παιδιά του Ρ.Σ.Α. θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να διοργανώσουν...

862 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2019
  Τζάμπολ στις 18 Σεπτεμβρίου
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Τζάμπολ στις 18 Σεπτεμβρίου

Στις 18 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η έναρξη του Κυπέλλου Ελλάδας (2019-20), με την κλήρωση των ομάδων μέχρι και τα προημιτελικά να λαμβάνει χώρα στις 19 Αυγούστου. Παράλληλα, με βάση την σχετική ενημέρωση το σύστημα διεξαγωγής του θα παραμείνει το ίδιο για ακόμη μια χρονιά. Συγκεκριμένα, πρώτες ξεκινούν να αγωνίζονται οι 32...

344 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα!

Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα... Η οικογένεια του Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει επίσημα την ένταξη σχεδίου κατασκευής ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων της, στο πρόγραμμα LEADER, μέσω της ΑΝ.ΔΩ. Την κατασκευή του δικού της "ποδοσφαιρικού σπιτιού". Ένα έργο επιδοτούμενο στο σύνολο του, το κόστος του οποίου θα ανέλθει στις...

3059 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Χωρίς ΟΣΦΠ, Κολοσσό και Λαύριο!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Χωρίς ΟΣΦΠ, Κολοσσό και Λαύριο!

Χωρίς το όνομα του Ολυμπιακού δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Α2 Ανδρών, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ. Παρά τον υποβιβασμό των Πειραιωτών, μετά από την μη συμμετοχή τους στο παιχνίδι των Playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό και την τιμωρία τους από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΕΟΚ δεν περιλαμβάνει...

500 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Δεν θα τους απογοητεύσω''!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

''Δεν θα τους απογοητεύσω''!

Ο Σάββας Παπαδόπουλος επέστρεψε μετά από 17 χρόνια στον Γ.Α.Σ. Ιάλυσος και είναι αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα του, να πετύχει τους στόχους της. Ο έμπειρος σέντερ μίλησε στο 12sports για την επιστροφή του στη Ρόδο και τη συμφωνία του, με τους «ερυθροκίτρινους». «Κατ’ αρχήν είμαι πολύ χαρούμενος που διορίστηκα...

1414 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Χατζηκυριαζής στο ανδρικό!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Ο Χατζηκυριαζής στο ανδρικό!

Ο Ευκλής Σορωνής θα δώσει τόπο στα νιάτα και τη νέα χρονιά και προωθεί στην ανδρική ομάδα ακόμη έναν παίκτη από το εφηβικό τμήμα. Ο λόγος για τον Λάμπρο Χατζηκυριαζή, ο οποίος καλείται να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου της Σορωνής: ''Άλλος ένας ταλαντούχος...

1114 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Με θέα τον... τελικό!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Με θέα τον... τελικό!

Σήμερα το βράδυ θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του 8ου ανοιχτού τουρνουά μπάσκετ, που διοργανώνει ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. στο «Βενετόκλειο». Στις 19:00 οι αήττητοι Buzzer Beaters θα αντιμετωπίσουν το μαχητικό Hermes/ Eelectroinvest, ενώ στις 21:00 οι Underdogs θα αντιμετωπίσουν τα Modela. Στους ημιτελικούς προκρίθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες του α’...

731 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Φεστιβάλ νεολαίας από τη Ρόδο!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Φεστιβάλ νεολαίας από τη Ρόδο!

Μία ξεχωριστή εκδήλωση ετοιμάζει ο Α.Σ. Ρόδος από 29 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το φεστιβάλ νεολαίας της Ρόδου, που θα γίνει στη λέσχη του συλλόγου στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου. Οι «πράσινοι» περιμένουν όλους τους φίλους τους για ένα τετραήμερο εκδηλώσεις, με επίκεντρο τη Νεολαία. Το φεστιβάλ αυτό...

1203 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Βόμβα'' με Θεοφιλάκο η Ακαδημία!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

''Βόμβα'' με Θεοφιλάκο η Ακαδημία!

Μεταγραφική «βόμβα» ετοιμάζει η Ακαδημία Καλύμνου για το ανδρικό της τμήμα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του 12sports. Oι «σφουγγαράδες» είναι κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο πλέι-μέικερ Παναγιώτη Θεοφιλάκο (γεννηθείς το 1991), ο οποίος είχε παίξει ακόμη και στην Α2 Κατηγορία με τη φανέλα της Νήαρ Ηστ και του Ιωνικού...

2567 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Αύριο με Λιθουανία ο τελικός!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Αύριο με Λιθουανία ο τελικός!

Επανάληψη του τελικού των Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωφών Γυναικών, που διαξέγεται στην Πολωνία, καθώς αντίπαλος της Ελλάδας θα είναι η Λιθουανία.  Η Εθνική ομάδα πέρασε το εμπόδιο της Τουρκίας στα ημιτελικά και όντας εν ενεργεία Πρωταθλήτρια Ευρώπης και χρυσή Ολυμπιονίκης, θα διεκδικήσει την κορυφή...

476 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ψάχνει για γκολκίπερ και στόπερ!
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Ψάχνει για γκολκίπερ και στόπερ!

Με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη Β’ Κατηγορία θα παρουσιαστεί ο Δαμάγητος τη νέα αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα με το νέο προπονητή της ομάδας Νίκο Κρομμύδα. Αναλυτικά, όσα είπε στο 12sports: «Θέλουμε αρχικά να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερο ποδόσφαιρο και να το ευχαριστηθούμε. Από κει και πέρα ο στόχος...

1472 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2020
  Τέλος εποχής για Μαθιό!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Τέλος εποχής για Μαθιό!

Αν η αρχή ήταν εύκολη θα ήταν και το τέλος... Έφτασε όμως η στιγμή να πέσει η αυλαία , να αποχαιρετήσω το κοινό και να αφήσω πίσω αυτό που αγάπησα όσο τίποτα στην ζωή μου : το ποδόσφαιρο
Όταν αφήνεις κάτι πίσω οφείλεις να αναλογιστείς αυτά που έζησες , αυτά...

286 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Έτοιμα τα διαρκείας του ''Αγίου''!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Έτοιμα τα διαρκείας του ''Αγίου''!

Στη διάθεση των φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας για τη νέα χρονιά. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ομάδας: ''Στη διάθεση του φίλαθλου κοινού τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, όπου η ομάδα μας συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας. Το κόστος του κάθε διαρκείας ανέρχεται...

1128 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Επέστρεψαν Κιοσέογλου και Κόλιας!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Επέστρεψαν Κιοσέογλου και Κόλιας!

Επέστρεψαν στον Ιπποκράτη Κω, ο 28χρονος Μεχμέτ Κιοσέογλου και ο 17χρονος Παντελής Κόλιας, που ξεκίνησαν από την ομάδα και τα τελευταία χρόνια αγωνίζονταν στο Φοίβο Κω. Αμφότεροι επέστρεψαν στα παλιά τους λημέρια και ανακοινώθηκαν και επίσημα από την ομάδα. Αναλυτικά: ''Ο ΑΣ Κώων Ιπποκράτης ανακοινώνει την απόκτηση του καλαθοσφαιριστή Μεχμέτ...

2176 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Όλα έτοιμα στην Πάτμο!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Όλα έτοιμα στην Πάτμο!

Όλα είναι έτοιμα για το τουρνουά 3 on 3, που θα διοργανώσει στην Πάτμο ο τοπικός Ξάνθος, ο Δήμος του νησιού και το πνευματικό κέντρο. Περισσότερα από 200 άτομα θα πάρουν μέρος και οι διοργανωτές ανέφεραν: ''Ενα άδειο γήπεδο με καινούργιο δάπεδο.... Σε λίγες μέρες 200 περίπου αθλητές όλων των...

416 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Κρίσιμη μέρα στις Καλυθιες!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Κρίσιμη μέρα στις Καλυθιες!

Κρίσιμη είναι η σημερινή μέρα για τις διοικητικές εξελίξεις στον «πολύπαθο», τον τελευταίο καιρό Απόλλωνα Καλυθιών. Στις 20:00 στο Πνευματικό Κέντρο Τιμίου Σταυρού Καλυθιών θα γίνει η γενική συνέλευση του Απόλλωνα, η οποία θα καθορίσει τις εξελίξεις στον σύλλογο. Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος Μιχάλης Κοντού έχει παραιτηθεί από την θέση...

892 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι νικητές στο πανελλήνιο Masters
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Οι νικητές στο πανελλήνιο Masters

Ο Σταύρος Κανελλόπουλος του ΠΟ Καλαμάτας, ο Ιωάννης Ζεντέλης του ΠΟΧ Τάλως και ο Λουκάς Κατοπόδης του ΑΟ Πήγασος, ήταν οι μεγάλοι νικητές, της ατομικής χρονομέτρησης, 19,75χλμ. στην Βόρεια Εύβοια, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου Masters, στις κατηγορίες Α, Β και Γ&Δ αντίστοιχα.  
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Masters Ανδρών και...

377 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Maritsa...United!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Maritsa...United!

Ο Ηρακλής Μαριτσών παρουσίασε το νέο του σήμα για τα επόμενα χρόνια... Μάλιστα, οι ''ροπαλοφόροι'' φρόντισαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα... Μαριτσά United, με σήμα το ροπαλοφόρο Ηρακλή, σε μία αρκετά πρωτότυπη ιδέα για το νέο logo και σήμα του συλλόγου, ο οποίος οργανώνεται σε όλα τα πρότυπα....

1945 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Εβδομάδα εξελίξεων στη Ρόδο!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Εβδομάδα εξελίξεων στη Ρόδο!

Πανέτοιμη να ανακοινώσει μεταγραφές είναι η Ρόδος, αφού η εβδομάδα που ακολουθεί θα εμπεριέχει αρκετές ειδήσεις. Οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει προφορικά με αρκετούς παίκτες και σύντομα θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα, την προσεχή Τετάρτη ο τεχνικός διευθυντής της Ρόδου Νικήτας Μαλλιάκας θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να τακτοποιήσει όλα...

2117 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ροδίτες σκακιστές στην Ικαρία
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Ροδίτες σκακιστές στην Ικαρία

Τα Ατομικά Πρωταθλήματα Αιγαίου στις ηλικιακές κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών 8, 10, 12, 14, 16, 18 και 20 ετών ενσωματώνονται στο διεθνές τουρνουά «Ίκαρος 2020», το οποίο θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 10 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουλίου στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κηρύκου. Όλοι οι αγώνες, τους οποίους...

255 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Για το καλύτερο στα προκριματικά!
Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Για το καλύτερο στα προκριματικά!

Την καλύτερη δυνατή παρουσία θέλουν να έχουν στην Αθήνα οι νεανίδες του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος… Οι πρωταθλήτριες Δωδεκανήσου προετοιμάζονται για τους αγώνες στο Μετς, όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον πανίσχυρο Ο.Α. Χανίων και τον Θησέα Παναγιούδας Λέσβου. Η ομάδα του Χρήστου Αβεκλούριου θέλει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα και να...

1775 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2021
  Συγχαίρουν τον Ηρακλή 2000!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Συγχαίρουν τον Ηρακλή 2000!

Οι ομάδες της Δωδεκανήσου συγχαίρουν τον Ηρακλή 2000 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Δωδεκανήσου στις κορασίδες. Ήδη, η Ακαδημία Καλύμνου, η Α.Ε. Δικαίου, ο Ξάνθος Πάτμου, ο Έσπερος Κω και χθες ο Φοίβος Κω συνεχάρησαν την κωακή ομάδα για την επιτυχία της και της εύχονται καλή πορεία στην προκριματική φάση του πανελλήνιου...

589 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Για την τιμή των όπλων!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Για την τιμή των όπλων!

Με το αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι ανάμεσα στο Φοίβο Κω και τον Ιπποκράτη Κω θα «πέσει» σήμερα (18:00) η αυλαία του παιδικού πρωταθλήματος (όμιλος νήσων). Οι δύο ομάδες μετρούν μόνο ήττες στο πρωτάθλημα και η νικήτρια θα αποφύγει την τελευταία θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Από τον όμιλο νήσων, στο φάναλ-φορ προκρίθηκαν...

702 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στις 14/7 η Γ.Σ. στον Άγιο Ισίδωρο!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Στις 14/7 η Γ.Σ. στον Άγιο Ισίδωρο!

Τη μεθεπόμενη Τετάρτη 14 Ιουλίου θα γίνει η γενική συνέλευση στις τάξεις του Αγίου Ισιδώρου για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου: ''Ο Α.Π.Ο. Αγίου Ισιδώρου καλεί όλα τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 14-7-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στα...

1114 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το όνειρο έγινε...εφιάλτης!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Το όνειρο έγινε...εφιάλτης!

Δυστυχώς, το όνειρο για την Εθνική Ανδρών, μετατράπηκε σε εφιάλτη... H Ελλάδα στην τελική ευθεία δεν τα κατάφερε Ηττήθηκε από την Τσεχία με 97-72 στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά του Καναδά και έμεινε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα θύμισε σε πολλά το αντίστοιχο του αγώνα με την...

234 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σημαντικές ''μάχες'' την Τετάρτη!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Σημαντικές ''μάχες'' την Τετάρτη!

Με τέσσερα παιχνίδια θα συνεχιστούν την προσεχή Τετάρτη τα πρωταθλήματα εφήβων, παίδων και νεανίδων. Για τους παίδες, με το παιχνίδι Γ.Α.Σ. Ιάλυσος- Γ.Σ. Διαγόρας θα «πέσει» η αυλαία της κανονικής περιόδου και το προσεχές σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί το φάιναλ-φορ στο «Βενετόκλειο». Στις νεανίδες θα γίνει η πρεμιέρα με τους αγώνες...

300 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το νέο Δ.Σ. του Ο.Α. Πεταλούδων!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Το νέο Δ.Σ. του Ο.Α. Πεταλούδων!

Την Κυριακή 27 Ιουνίου έγιναν οι εκλογές του Ομίλου Αντισφαίρισης Πεταλούδων για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, τα μέλη ψήφισαν όπως προβλέπει το καταστατικό του Ομίλου. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, οι εκλεγέντες συνήλθαν σε σώμα για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης...

142 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Νικητές οι L.A. Rabbits στο 3on3!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Νικητές οι L.A. Rabbits στο 3on3!

Οι L.A Rabbits ήταν οι μεγάλοι νικητές της πρώτης φάσης του XXSPORTS 3on3 Basketball Tournament που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Λειβάδας Αρχαγγέλου. Οι νικητές επικράτησαν με 10-3 της Χαράκι Team στον μεγάλο τελικό, με τους φιναλίστ να αγωνίζονται στον μεγάλο τελικό δίχως τον κορυφαίο παίκτη τους, Ντιέγκο Καπιτάνο. Αμφότερες οι...

281 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η προκήρυξη της Ε.Φ.Ο.Α. για το πανελλήνιο πρωτάθλημα
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Η προκήρυξη της Ε.Φ.Ο.Α. για το πανελλήνιο πρωτάθλημα

Ανακοινώθηκε από την Ε.Φ.Ο.Α. η προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών- Γυναικών 2021. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από 30 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του Όμιλου Αντισφαίρισης Αθηνών και όλες οι πληροφορίες έχουν δημοσιευτεί στο παρακάτω link από την Ομοσπονδία. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:Η...

117 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το ''ευχαριστώ'' της Κ.Α.Ε. Κολοσσός!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Το ''ευχαριστώ'' της Κ.Α.Ε. Κολοσσός!

Με την ευκαιρία της λήξης των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων της σεζόν 2020-2021 θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Roubeti Uomo που τόσα χρόνια ντύνει με κουστούμια υψηλής ποιότητας την ομάδα μας καθώς και  την εταιρεία με αθλητικά ρούχα FILA Greece για την χορήγηση αθλητικών ενδυμάτων για τις ανάγκες της ομάδας...

729 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Μπάσιμο'' Γ.Α.Σ. για Καταβαίνη!
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

''Μπάσιμο'' Γ.Α.Σ. για Καταβαίνη!

Μετά τον Α.Σ.Κ. Αρχάγγελος και ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 23χρονου Χρήστου Καταβαίνη από τον Διαγόρα... Για την απόκτηση του νεαρού πλέι-μέικερ ενδιαφέρονται οι ''ερυθροκίτρινοι'', με τον Γιάννη Τσακίρη να θέλει στην ομάδα του, τον Καταβαίνη, ο οποίος έχει αποκτήσει και εμπειρία από τις εθνικές...

1005 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα

Ειδησεις ομαδων

(ΜΠΑΣΚΕΤ)