www.12sports.gr

Φιλίνος Κω (Γ)

Ποδόσφαιρο
Η προκήρυξη της Γ' Γυναικών
09:55 | Παρ 5 Ιουλ, 2019
Εκτύπωση θέματος 920 αναγνώσεις

Η προκήρυξη της Γ' Γυναικών

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη το καταστατικό της, τους κανονισμούς της και την από 27/06/2019 απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ (Νο 22), προκηρύσσει τη διοργάνωση των αγώνων του Πρωταθλήματος της Γ ́ Κατηγορίας Γυναικών, για την περίοδο 2019-2020, σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.
Άρθρο 1: Προκήρυξη /Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδωνπου συμμετέχουν στοΠρωτάθληματης Γ ́ Κατηγορίας Γυναικών.Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δεγίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πρωταθλήματος της Γ ́ ΚατηγορίαςΓυναικών, ορισμού και διεξαγωγής των αγώνωνανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών (εφεξής «η Επιτροπή»)της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ ́ ΚατηγορίαςΓυναικών διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις: α.των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A., β.των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.γ.των αποφάσεων της Ε.Ε.της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.
Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Το Πρωτάθλημαθα διεξαχθείσε έξι (6) έως οκτώ (8) ομίλους που θα καταρτιστούν μετά τις τελικές ΔηλώσειςΣυμμετοχής, με γεωγραφικά κριτήρια.Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως και τη Παρασκευή23/08/2019και ώρα 15.00 ́,πρωτότυπηΔήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.Μαζί με τηΔήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΟ
:α.Σχετικό παράβολο των εκατό(100) ευρώ
.β.Συνυποσχετικό Διαιτησίας / ΔήλωσηΣωματείου, υπογεγραμμένο από τοΝόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας,περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο, νόμιμα επικυρωμένο.
γ.Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας
Η Δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής του Πρωταθλήματος.Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι ηπλήρης και ολοσχερής εξόφληση κάθε οφειλής ενός σωματείου προς την ΕΠΟ καιτην Ένωση που ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3ετου ΚΑΠ.Στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει, υποχρεωτικά να αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ.,η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η ομάδα, ο αριθμός επικοινωνίας faxκαιe-mail, της ομάδας.Η ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος και το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούντην ημερομηνία της Δημόσιας Κλήρωσης.
Άρθρο 4. Επικοινωνία
Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα πρέπει νααναφέρουν,τον αριθμό του F.A.X. τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail).Για κάθε αλλαγή τους θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο.Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με F.A.Xκαι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).
Άρθρο 5 : Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές,που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν :α.τις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες τουΠρωταθλήματος της Γ ́ ΚατηγορίαςΓυναικών και β.κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικάκαι δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου.Με τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούναποκλειστικά τα αρμόδια δικαιοδοτικάκαι δικαστικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην παραβάτρια ομάδα οι ποινές του άρθρου 35 του ΚΑΠ.Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή Πρωταθλήματος ή η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποβάλλει από το πρωτάθλημα την παραβάτρια ομάδα και την παραπέμπειστην Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. για την επιβολή των περαιτέρω κυρώσεων.
Άρθρο 6: Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριώνχωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π.Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 12 ετών (από τηνημέρα των γενεθλίων τηςκαι μετά),ΚΑΠ Άρθρο 19 παρ 4 γ.Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίησηεπτά (7) ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται νααγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση,έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, που δεδικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.Σε κάθε περίπτωση, καθ ́όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στιςελληνικέςεθνικές ομάδες.Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως των θέσεων στις οποίες αγωνίζονται. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρίστριας η οποία αντικαταστάθηκε στον αγώνα.Επιτρέπεται η συμμετοχή στη 18άδα, μόνο μέχρι και τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, με ηλικία άνω των τριάντα (30) ετών(Γιατον προσδιορισμό της ηλικίας ΚΑΠΆρθρο 19 παρ 4β).Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και καθ ́ όλη την διάρκεια των αγώνων, δύο (2) αθλητριών με ηλικία κάτω των είκοσι(20) ετών(Για τον προσδιορισμό της ηλικίας ΚΑΠ Άρθρο 19 παρ 4 β).Όλες οι αθλήτριες των ομάδων έχουν την υποχρέωση να είναι κάτοχοι Κάρτας Υγείας Αθλητή, που θα έχουν στην κατοχή τους, η οποία θαεπιδεικνύεται μαζί με το Δελτίο Ποδοσφαιριστή στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.Η Κάρτα Υγείας Αθλητήισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της, η οποία γίνεται από καρδιολόγο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α/2017) και την υπ’ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
Άρθρο7.Γήπεδα-Πρόγραμμα αγώνων
ΓήπεδαΓια την έγκυρη συμμετοχή μίας ομάδας στοΠρωτάθλημα της Γ ́ Κατηγορίας Γυναικών για την περίοδο 2019-2020,πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα.Τα γήπεδα θα πρέπει υποχρεωτικάνα έχουνχλοοτάπητα (φυσικό ή πλαστικό) και να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α.Να διαθέτουν νόμιμη άδειαλειτουργίας.
β.Να πληρούν τους όρους ασφαλείας του κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων.
γ. Να πληρούν τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρωντου Κ.Α.Π.
δ. Να βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει η ομάδα, ή αν πρόκειται για ομάδα του νομού Αττικής, εντός της ίδιας περιφέρειας.
Δε θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποια ομάδα δε διαθέτει γήπεδα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεθα γίνεται δεκτή στο Πρωτάθλημα.Σε περίπτωση που τα γήπεδα που έχουν δηλωθεί ως έδρες ομάδας καταστούν ακατάλληλα, προσωρινά ή μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ορίζει τους αγώνες της σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από την ομάδα και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει η ομάδα ή της οικείας περιφέρειας, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο στην Ένωση ειδικάγια τονομό Αττικής και πληροί τους όρους της διοργάνωσης.Οι ομάδεςέχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, ταοποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα απόν την Αρμόδια Περιφέρεια.Πρόγραμμα αγώνων Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ ́ Κατηγορίας Γυναικών θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερώνγια ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδα κλπ) και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Διοργανώτριας.Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδωνγια αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστονεπτά(7) ημέρεςπριν τηδιεξαγωγή τουαγώνα,πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίοείναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αιτήματα εκτός της ως άνω καθοριζόμενης προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης ή την ημέρα του αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις(24)ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.Οι ομάδες(με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του προγράμματος στα κοινοτικά -δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και τις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.Οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ ́ Κατηγορίας Γυναικών λόγω ανώτερης κατηγορίας, προηγούνται όλων των αγώνων, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
Άρθρο 8: Γιατρός
Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ήσφραγίδα).Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν,απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.Σε περίπτωση ασθένειας ή αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης του γιατρού, οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένεςνα μεριμνήσουν για την έγκαιρη αντικατάστασήτου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεθα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας. Εάν διεξαχθεί,ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή χιλίων(1.000) ευρώ.Τα έξοδα των γιατρών επιβαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.
Άρθρο 9: Προπονητές
Όλες οι ομάδες που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ ́ Κατηγορίας Γυναικών υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή ο οποίος να είναι κάτοχος :α.Δελτίου Ταυτότητας προπονητή (τριετούς διάρκειας) σε ισχύ,σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κανονισμού Προπονητών περιόδου 2019-2020.β.Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ.Οι Φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας και του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, πρέπει να κοινοποιηθούνστην Επιτροπή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τηνέκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944)Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενταιστην Ε.Π.Ο. εντός δέκαπέντε(15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
Άρθρο 10: Παρατηρητής Αγώνα
Ο Παρατηρητής Αγώνα θα ορίζεται από την Ένωση της γηπεδούχουομάδαςκαι θα αποζημιώνεται από τις γηπεδούχες ομάδες. Στη περίπτωση των Αθηναϊκών ομάδων οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΠΣ Αθηνών, τότε ο Παρατηρητής Αγώνα θα ορίζεται από την ΕΠΣ Αθηνών.Οι γηπεδούχες ομάδες θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιες την αποζημίωση στον Παρατηρητή πριν την έναρξη του αγώνα. Το ποσότης αποζημίωσης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ και η ΕΠΟ θα επιχορηγεί τις γηπεδούχες ομάδες με το ανωτέρω ποσόανά αγώνα.
Άρθρο 11: Οικονομικά Θέματα
Η Οικονομική Εγκύκλιοςτης Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής/Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποίακαι συμπληρώνουν.Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνωντου Πρωταθλήματος αυτού, ανήκουν στην τοπική,για κάθε γηπεδούχο ομάδαΈνωση, η οποίαφροντίζει για την εκτύπωση εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση τουςστις γηπεδούχες ομάδες.Η Ε.Π.Ο. παραιτείται του ποσοστού της υπέρ των Ε.Π.Σ. –Μελών της.Έξοδα διαιτητώνΤα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής καιβοηθοί διαιτητές) θα καλύπτονται από τη γηπεδούχο ομάδακαιθα πρέπει να τα καταβάλλει η ίδια πριν την έναρξη του αγώνα.Οι διαιτητές των αγώνωνθα ορίζονται από τις κοντινότερεςμε την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδαςΕνώσεις.
Άρθρο 12: Έπαθλο Πρωταθλήματος
Η ομάδα που θα καταλάβειβαθμολογικά την πρώτη (1η) θέση, στονπίνακα βαθμολογικής κατάταξης του ομίλου στον οποίο θα συμμετάσχει, θα ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια ομάδατου ομίλου και θα της απονεμηθεί ένα Κύπελλο και είκοσι πέντε (25)μετάλλια,για τις ποδοσφαιρίστριες και τον προπονητή τους.
Άρθρο 13: Προβιβασμός
Στο πρωτάθλημα της Β' Κατηγορίας, θα προβιβασθούν οι πρωταθλήτριες ομάδες όλων των ομίλων του πρωταθλήματος και αυτές θα είναι από έξι (6) έως οκτώ (8) ομάδες.Ο ακριβής αριθμός των πρωταθλητριών ομάδων και των ομίλων του πρωταθλήματος, θακαθορισθεί,λόγω της συμμετοχής νεοσύστατων, μετά την υποβολήόλων των Δηλώσεων Συμμετοχήςτων ομάδων.
Άρθρο 14: Ραδιοτηλεοπτικά / Εμπορικά Δικαιώματα
Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στις ομάδες και η διαδικασία παραχώρησής τους στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα, περιγράφεται στονΚΑΠ.
Άρθρο 15: Τελική διάταξη

Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμώντης Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από τη παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζειηΕκτελεστική Επιτροπή τηςΕ.Π.Ο. στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

🔀ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:
  ''Έπεσε'' η αυλαία στη Β' Γυναικών!
08:52 | Δευ 22 Απρ, 2019

''Έπεσε'' η αυλαία στη Β' Γυναικών!

Πανηγυρικά και άνετα ο Ο.Φ. Ηρακλείου πήρε το εισιτήριο για την Α’ Εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αντίθετα ο Φιλίνος Κω τερμάτισε τελευταίος και επέστρεψε στη Γ’ Κατηγορία, πετυχαίνοντας δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις ομάδες που πάλεψαν για την παραμονή τους, είχαν από μία νίκη στα...

2562 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σώθηκε ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ., ''έπεσε'' ο Φιλίνος!
14:36 | Κυρ 21 Απρ, 2019

Σώθηκε ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ., ''έπεσε'' ο Φιλίνος!

Χαρά στη Ρόδο, θλίψη στην Κω… Ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. μπορεί να ηττήθηκε με 3-2 από τον Α.Ο. Βριλησσίων στο Ε.Α.Κ. Ρόδου, ωστόσο ο Φιλίνος γνώρισε φυσιολογική συντριβή με 6-0 (!) από τον πρωταθλητή Ο.Φ.Η. και μοιραία υποβιβάστηκε στη Γ’ Κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η ροδίτικη ομάδα ήταν εξαιρετική και μάλιστα προηγήθηκε...

1155 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Για την παραμονή ΑΣΤΙΡ και Φιλίνος!
10:19 | Κυρ 21 Απρ, 2019

Για την παραμονή ΑΣΤΙΡ και Φιλίνος!

Σήμερα στις 12:00 θα διεξαχθούν τα πιο σημαντικά ματς της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. θα φιλοξενήσει στο Ε.Α.Κ. Ρόδου τον Α.Ο. Βριλησσίων και θέλει ένα βαθμό για να μη χρειαστεί να περιμένει το παιχνίδι Φιλίνος Κω- Ο.Φ.Η. Οι Κώες...

153 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Την Κυριακή στις 12:00 το φινάλε!
08:24 | Πεμ 18 Απρ, 2019

Την Κυριακή στις 12:00 το φινάλε!

Την προσεχή Κυριακή στις 12:00 θα διεξαχθούν όλα τα ματς της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στην αναμέτρηση Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.- Α.Ο. Βριλησσίων διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Αυγενικού, ενώ στο παιχνίδι Φιλίνος Κω- Ο.Φ. Ηρακλείου ο Νίκος Δημαράκης. Τα δύο αυτά παιχνίδια θα κρίνουν...

256 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πρώτος ο Ο.Φ.Η., μάχη για την παραμονή!
10:08 | Δευ 15 Απρ, 2019

Πρώτος ο Ο.Φ.Η., μάχη για την παραμονή!

Την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο πανηγυρίζει και μαθηματικά ο Ο.Φ. Ηρακλείου μετά τη νίκη κόντρα στους Νέους Δραπετσώνας και την ήττα του Αστέρα Ρεθύμνου στα Βριλήσσια. Στην ουρά, ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. και ο Διαγόρας Ικαρίας κρατούν την τύχη στα χέρια τους και το μεταξύ τους εξ αναβολής παιχνίδι (την...

292 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Καταδικαστική ήττα για Φιλίνο!
12:58 | Σαβ 13 Απρ, 2019

Καταδικαστική ήττα για Φιλίνο!

Σχεδόν καταδικαστική ήττα γνώρισε ο Φιλίνος Κω στην Ικαρία από τον τοπικό Διαγόρα με σκορ 1-0, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 13ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η αποβολή της Νικολοπούλου μόλις στο 20ο λεπτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του...

271 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Τσαρνάς ''σφυρίζει'' το ντέρμπι!
12:51 | Πεμ 11 Απρ, 2019

Ο Τσαρνάς ''σφυρίζει'' το ντέρμπι!

Την Κυριακή στις 16:30 θα διεξαχθεί το ντέρμπι παραμονής της Β’ Κατηγορίας (4ος όμιλος) ανάμεσα στον Διαγόρα Ικαρίας και τον Φιλίνο Κω, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Γιώργος Τσαρνάς, με βοηθούς τους Διονύση Ασημακόπουλο και Μαρία Λούτση, από το σύνδεσμο Σάμου. Ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. θα εκτίσει...

435 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στην κόψη του ξυραφιού!
10:01 | Δευ 8 Απρ, 2019

Στην κόψη του ξυραφιού!

Την προσεχή Κυριακή θα συνεχιστεί με τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας (4ος όμιλος) στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. θα εκτίσει το ρεπό του, ενώ ο Φιλίνος Κω θα παίξει τους κόπους μιας χρονιάς στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Διαγόρα Ικαρίας.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 13ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΚΥΡΙΑΚΗ(14/04):Βριλήσσια...

482 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ήττα για Φιλίνο στη Δραπετσώνα!
09:17 | Δευ 1 Απρ, 2019

Ήττα για Φιλίνο στη Δραπετσώνα!

Την ήττα με σκορ 2-1 γνώρισε χθες ο Φιλίνος Κω στη Δραπετσώνα από την τοπική ομάδα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Ο πρωτοπόρος Ο.Φ.Η. «κόλλησε» στα Βριλήσσια (1-1), ενώ αναβλήθηκε το ντέρμπι παραμονής ανάμεσα στον Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. και τον Διαγόρα Ικαρίας. Την επόμενη αγωνιστική, ο Φιλίνος θα παίξει τη… ζωή του...

372 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Τελικός'' την Κυριακή για Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.!
19:15 | Δευ 25 Μαρ, 2019

''Τελικός'' την Κυριακή για Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.!

Την προσεχή Κυριακή στις 12:30 (στο Ε.Α.Κ. Ρόδου), θα διεξαχθεί ο «τελικός» παραμονής του Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. κόντρα στον Διαγόρα Ικαρίας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Γιάννη Κουμέντου θέλει μόνο τη νίκη για να αποκτήσει προβάδισμα παραμονής στον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας. Πολύ σημαντικό ματς δίνει όμως την...

610 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Βαριά ήττα για Φιλίνο
10:51 | Δευ 18 Μαρ, 2019

Βαριά ήττα για Φιλίνο

Την ήττα με 4-0 γνώρισε ο Φιλίνος απέναντι στα Βριλήσσια πραγματοποιώντας την χειρότερη του φετινή εμφάνιση.  Μπορεί η Νικολοπούλου να απείλησε πρώτη στο ματς, αφού μόλις στο 2ο λεπτό η Κουλούμαση απομάκρυνε το πλασέ της αλλά από εκεί και πέρα το ματς ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για τις φιλοξενούμενες. Στο 20ο...

430 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παίζουν εντός έδρας ΑΣΤΙΡ και Φιλίνος!
09:14 | Κυρ 17 Μαρ, 2019

Παίζουν εντός έδρας ΑΣΤΙΡ και Φιλίνος!

Δύσκολα εντός έδρας παιχνίδια δίνουν σήμερα οι εκπρόσωποι μας στον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο ματς με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής, ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. θα φιλοξενήσει στις 12:00 τον δεύτερο και ισχυρό Αστέρα Ρεθύμνου. Η ροδίτικη ομάδα θα προσπαθήσει να πάρει έστω...

664 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Με Δημαράκη και Γιαννούλη!
17:44 | Πεμ 14 Μαρ, 2019

Με Δημαράκη και Γιαννούλη!

Ο Αλέξανδρος Γιαννούλης του συνδέσμου Δωδεκανήσου θα «σφυρίξει» το παιχνίδι της Κυριακής (12:00) ανάμεσα στον Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. και τον Αστέρα Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας. Βοηθοί του θα είναι, ο Κωνσταντίνα Καραβελατζή και η Μαρία Μίγκλη. Την αναμέτρηση Φιλίνος Κω- Α.Ο. Βριλησσίων θα...

329 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το ''πανόραμα'' της Β' Εθνικής!
10:17 | Δευ 11 Μαρ, 2019

Το ''πανόραμα'' της Β' Εθνικής!

Ο Ο.Φ.Η. κέρδισε με 7-1 τον Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. και παραμένει το φαβορί για την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο άλλο ματς της 10ης αγωνιστικής, ο Α.Ο. Βριλησσίων και οι Νέοι Δραπετσώνας αναδείχθηκαν ισόπαλοι (0-0), ενώ η αναμέτρηση Αστέρας Ρεθύμνου- Διαγόρας Ικαρίας θα διεξαχθεί την...

356 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Βαριά ήττα για Φιλίνο Κω!
19:38 | Κυρ 3 Μαρ, 2019

Βαριά ήττα για Φιλίνο Κω!

Βαριά ήττα με σκορ 7-1 γνώρισε ο Φιλίνος Κω στον Κρουσώνα από τον πρωτοπόρο και ισχυρό Ο.Φ.Η., στο εξ αναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής. Στο άλλο σημερινό εξ αναβολής ματς (9η αγωνιστική) ο Α.Ο. Βριλησσίων κέρδισε στην Ικαρία τον Διαγόρα με 2-0, αποτέλεσμα που βολεύει τις δύο δωδεκανησιακές ομάδες. Την...

1486 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύσκολο έργο για Φιλίνο!
11:11 | Κυρ 3 Μαρ, 2019

Δύσκολο έργο για Φιλίνο!

Σήμερα στο γήπεδο του Κρουσώνα θα διεξαχθεί το εξ αναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής στη Β’ Κατηγορία των γυναικών, ανάμεσα στον πρωτοπόρο και ισχυρό Ο.Φ.Η. και το Φιλίνο Κω. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 12:00 με την κωακή ομάδα να μην έχει άγχος και θέλει να κάνει μία καλή εμφάνιση....

257 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στον Κρουσώνα ο Φιλίνος Κω!
10:16 | Παρ 1 Μαρ, 2019

Στον Κρουσώνα ο Φιλίνος Κω!

Την προσεχή Κυριακή στο γήπεδο του Κρουσώνα θα διεξαχθεί το εξ αναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής ανάμεσα στον πρωτοπόρο και ισχυρό Ο.Φ.Η. και το Φιλίνο Κω. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 12:00 με την κωακή ομάδα να μην έχει άγχος και θέλει να κάνει μία καλή εμφάνιση. Διαιτητής του αγώνα...

202 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι γυναίκες παίζουν... μπάλα!
10:14 | Δευ 25 Φεβ, 2019

Οι γυναίκες παίζουν... μπάλα!

Την προσεχή Κυριακή (15:00) θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι Ο.Φ.Η.- Φιλίνος Κω για την 7η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας. Η κωακή ομάδα δεν μπόρεσε να βρει εισιτήρια για την Κρήτη για το παιχνίδι με τον Ο.Φ.Η., το οποίο ορίστηκε για την προσεχή Κυριακή. Όπως είναι γνωστό, ο...

654 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Θρίαμβος παραμονής του Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.!
19:52 | Κυρ 17 Φεβ, 2019

Θρίαμβος παραμονής του Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.!

Θρίαμβος παραμονής του Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. στην Κω και νίκη επί του Φιλίνου με 1-0! Η ροδίτικη ομάδα πήρε την πιο γλυκιά «εκδίκηση» στην Κέφαλο για την εντός έδρας ήττα του α’ γύρου και πλέον ανασαίνει ακόμη καλύτερα, βλέποντας ξεκάθαρα την παραμονή της, αφού θα φιλοξενήσει στη Ρόδο τον Διαγόρα Ικαρίας. Ο...

768 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ντέρμπι παραμονής στην Κέφαλο!
09:47 | Κυρ 17 Φεβ, 2019

Ντέρμπι παραμονής στην Κέφαλο!

Η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι παραμονής έφτασε… Σήμερα στις 15:15 στην Κέφαλο, ο Φιλίνος Κω θα παίξει με τον Α.Σ.Τ.Ι.Ρ., στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Οι Κώες βολεύονται ακόμη και με ισοπαλία, ενώ οι Ροδίτισσες θέλουν να «ρεφάρουν» την...

400 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
 
Το ημερολόγιο των αθλητικών γεγονότων στα Δωδεκάνησα
Τα αθλητικά φωτογραφικά άλμπουμ του 12sports.gr

Ειδησεις ομαδων

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)