www.12sports.gr

www.12sports.gr: Άλλα σπορ
Η προκήρυξη του ΑΣΙΑΘΡ για το 2019
10:26 | Δευ 6 Μαϊ, 2019
Εκτύπωση θέματος 76 αναγνώσεις

Η προκήρυξη του ΑΣΙΑΘΡ για το 2019

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θαλάσσης Ρόδου με την έγκριση της Επιτροπής Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, διοργανώνει σειρά αγώνων με την ονομασία «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2019». Δικαίωμα Συμμετοχής:  Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Διεθνούς Κώδικα Καταλληλόλητας (World Sailing Eligibility Code). Στους αγώνες γίνονται δεκτά όλα τα σκάφη τα οποία έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2019:

ORC International (ORCi)

ORC Club

Για να συσταθεί μια κλάση σκαφών σε κάθε αγώνα θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 σκάφη στον αγώνα αυτό, σε αντίθετη περίπτωση τα σκάφη συγχωνεύονται στην πλησιέστερη με το πιστοποιητικό τους κλάση.

Δηλώσεις Συμμετοχής: Τα σκάφη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον αγώνα, θα πρέπει μέχρι την προηγούμενη της 1ης ιστιοδρομίας, του κάθε αγώνα, ημέρα να δηλώσουν συμμετοχή και να εγγραφούν στον αγώνα.

Το παράβολο συμμετοχής για κάθε αγώνα είναι 40,00€ ανά μέλος πληρώματος, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Προκήρυξη του Αγώνα (αν υπάρχει).

Η Οργανώτρια Αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη από τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από την μη αποδοχή της συμμετοχής ενός σκάφους. Η Οργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

Εγγραφή: Ο ιδιοκτήτης ή ο κυβερνήτης του σκάφους πρέπει να καταθέσει έγγραφη Δήλωση Συμμετοχής, στα γραφεία της γραμματείας του ΑΣΙΑΘ Ρόδου μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5.1. Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής:

Έγκυρο για το 2019 πιστοποιητικό καταμέτρησης.

Έγκυρη ασφάλεια έναντι τρίτων με τουλάχιστον τις ελάχιστες καλύψεις που απαιτεί η σχετική Ελληνική νομοθεσία.

Η επίδειξη της αδείας της εθνικής του αρχής, αν το σκάφος φέρει διαφήμιση, είναι απαραίτητη.

Κατάσταση πληρώματος με Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Αθλητή και Όμιλο στον οποίο αυτός ανήκει.

Τηλέφωνο και πρόσωπο επικοινωνίας τόσο στο σκάφος όσο και στην στεριά. 6.3 Κάθε μέλος πληρώματος θα πρέπει να έχει εν ισχύ Δελτίο Αθλητή Ιστιοπλοΐας και να επιδεικνύει κατά την στιγμή της Δήλωσης Συμμετοχής την Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρημένη για το τρέχον έτος.

Επιπρόσθετα στα προηγούμενα, αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση, νόμιμα θεωρημένη, από τον γονέα ή κηδεμόνα τους στην οποία θα δηλώνεται απερίφραστα η σύμφωνη γνώμη του για την συμμετοχή του αθλητή στον συγκεκριμένο αγώνα.

Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά καταμέτρησης μετά την Δήλωση Συμμετοχής, εκτός και αν ζητείται ή εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή και πάντως πριν την έναρξη της πρώτης ιστιοδρομίας.

Ενστάσεις από σκάφη σχετικά με τον βαθμό ικανότητας των συμμετεχόντων σκαφών όπως αυτοί ανακοινώθηκαν στην τελική κατάσταση συμμετεχόντων, γίνονται αποδεκτές μέχρι δύο ώρες από την ανακοίνωση της τελικής κατάστασης των συμμετοχών.

Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μόνον με την γραπτή άδεια της Επιτροπής Αγώνων.

Τόπος Διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην θάλασσα Ρόδου.

Πρόγραμμα Αγώνων: Έχουν προγραμματιστεί είκοσι πέντε (25) ιστιοδρομίες σε εννέα (9) αγώνες. Το πρόγραμμα:

Ημερομηνία Ώρα Αγώνας Ιστιοδρομία

4/05/2019 (Σαβ) 11:00 Τάμα 2019 Ρόδος – Πανορμίτης

5/05/2019 (Κυρ) 12:00 Πανορμίτης – Ρόδος

18/05/2019 (Σαβ) 11:00 Νέων Κυβερνητών 2019 Παράκτια Ιστιοδρομία

19/05/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία

16/06/2019 (Κυρ) 11:00 Channel Regatta 2019 Ρόδος – Σύμη

17/06/2019 (Δευ) 11:00 Σύμη – Ρόδος

18/06/2019 (Τρι) 10:00 2 χ Παράκτιες

29/06/2019 (Σαβ) 11:00 Τρίγωνα 2019 2 χ Όρτσα – Πρίμα / Παράκτιες

30/06/2019 (Κυρ) 11:00 2 χ Όρτσα – Πρίμα / Παράκτιες

22/07/2019 (Δευ) 10:00 Rodos Cup 2019 Κως – Κάλυμνος

23/07/2019 (Τρι) 10:00 Κάλυμνος – Νίσυρος

25/07/2019 (Πεμ) 10:00 Νίσυρος – Σύμη

26/07/2019 (Παρ) 10:00 Σύμη – Ρόδος

7/09/2019 (Σαβ) 11:00 Παράκτιες Ι Παράκτια Ιστιοδρομία

8/09/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία

14/09/2019 (Σαβ) 11:00 Παράκτιες ΙΙ Παράκτια Ιστιοδρομία

15/09/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία

20/09/2019 (Παρ) 16:00 Χάλκη 2019 Ρόδος – Πανορμίτης

21/09/2019 (Σαβ) 11:00 Πανορμίτης – Χάλκη

22/09/2019 (Κυρ) 12:00 Χάλκη – Ρόδος

05/10/2019 (Σαβ) 11:00 Παράκτιες ΙΙI Παράκτια Ιστιοδρομία

06/10/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία

 

Βαθμολογία και Υπολογισμός Αποτελεσμάτων: Για τις παράκτιες ιστιοδρομίες θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Performance Curve System – Constructed Course” ή το “Time on Time Coastal / Long Distance”.

Για τις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on Time Coastal / Long Distance”.

Οι Οδηγίες Πλου θα καθορίζουν το σύστημα βαθμολόγησης του κάθε αγώνα.

Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής βαθμολογίας (RRS Παράρτημα A).

Οι νικητές του κάθε αγώνα θα αναδεικνύονται με την άθροιση των βαθμών όλων των ιστιοδρομιών του αγώνα, χωρίς καμία εξαίρεση.

Για να θεωρείται έγκυρος ο κάθε αγώνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία (1) ιστιοδρομία.

Αποποίηση Ευθύνης: Οι συμμετέχοντες στους «Αγώνες Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2019» αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS), τις Οδηγίες Πλου και την Προκήρυξη των Αγώνων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης.

Με τη δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας Προκήρυξης οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Με τη δήλωση συμμετοχής στον αγώνα, κάθε συμμετέχων συναινεί να τηρούνται σε αρχείο, φυσικό και ηλεκτρονικό, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Δήλωση Συμμετοχής και να κοινοποιούνται αυτά κατά περίπτωση στις αρμόδιες αρχές ή στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

H Οργανωτική Αρχή, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, οι Επιτροπές Αγώνων, Ενστάσεων και η Τεχνική Επιτροπή, οι χορηγοί καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος στην διοργάνωση του αγώνα δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση με αυτόν.

Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του αγώνα.

Ιδιαίτερα εφίσταται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα 4 του Μέρους Α των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS) «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

Ασφάλιση: Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στους αγώνες, οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

Άλλα σπορ |
  Πρωταθλήτρια η Παπαδοπούλου

Πρωταθλήτρια η Παπαδοπούλου

Πριν από 2 ημέρες 12:10 | Τετ 22 Μαϊ, 2019

Ροδίτισσα ήταν η πρωταθλήτρια του 3ου Εθνικού πρωταθλήματος Ε1 (1ης κατηγορίας) στην Κρήτη στην κατηγορία κορίτσια κάτω των 16 ετών. Η αθλήτρια του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρισης Βικτώρια Παπαδόπουλου βρισκεται σε...

 984 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Ο απολογισμός του Φιλίνου Κω

Ο απολογισμός του Φιλίνου Κω

Πριν από 2 ημέρες 09:11 | Τετ 22 Μαϊ, 2019

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο αγώνας ΜΤΒ που διοργάνωσε ο ΑΣΡ Έλαφος το περασμένο Σάββατο στην Καλλιθέα, με 70 συμμετοχές. Στον αγώνα πήρε μέρος και ο Φιλίνος Κω, που εξέδωσε...

 121 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Το 3ο πρωτάθλημα Κούμιτε

Το 3ο πρωτάθλημα Κούμιτε

Πριν από 3 ημέρες 09:03 | Τρι 21 Μαϊ, 2019

Με επιτυχία και παρά τις αποχές, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12-05-2019, το 3ο Πρωτάθλημα Κούμιτε Σότοκαν J.K.A καράτε, στο κλειστό Γυμναστήριο Κρεμαστής. Φέτος, το εν λόγω πρωτάθλημα ονομάστηκε ‘’Στέφανος Αραπάκης’’ (3ο...

 350 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Φινάλε σε εμπόδια και δεξιοτεχνία

Φινάλε σε εμπόδια και δεξιοτεχνία

Πριν από 4 ημέρες 08:16 | Δευ 20 Μαϊ, 2019

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το «Μ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 2019» στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, όπου θα αναδειχθούν οι Πρωταθλητές στα δύο ολυμπιακά αθλήματα, την Υπερπήδηση Εμποδίων και την...

 341 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. πήρε θέση για τα Island Games!

Ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. πήρε θέση για τα Island Games!

Πριν από 6 ημέρες 15:23 | Σαβ 18 Μαϊ, 2019

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με τα Island Games... Μπορεί προχθές να ανακοινώθηκε μία λίστα με τα ονόματα των 53 συμμετεχόντων (θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχαν πολλές και...

 455 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Τα αποτελέσματα στον αγώνα δρομέων

Τα αποτελέσματα στον αγώνα δρομέων

Πριν από 6 ημέρες 09:28 | Σαβ 18 Μαϊ, 2019

Το περασμένο Σάββατο, παράλληλα με το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών-Γυναικών, που έγινε στο ΕΑΚ «Καλλιπάτειρα», πραγματοποιήθηκε και αγώνας ανεξάρτητων δρομέων απόστασης 5 χιλιομέτρων, εντός του σταδίου, που αφορούσε σε όσους...

 147 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Οι αντίπαλοι του Υγρού Στίβου Ρόδου

Οι αντίπαλοι του Υγρού Στίβου Ρόδου

Πριν από 7 ημέρες 11:45 | Παρ 17 Μαϊ, 2019

O Υγρός Στίβος Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση για την κλήρωση των πρωταθλημάτων σε άνδρες και γυναίκες. Αναλυτικά: «Ο  Υγρός Στίβος Ρόδου  εκπροσωπήθηκε από τον Τεχνικό της ομάδας κ. Καμπέρη στην κλήρωση...

 281 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Στάση στη Νίσυρο το Rodos Cup

Στάση στη Νίσυρο το Rodos Cup

Πριν από 7 ημέρες 08:53 | Παρ 17 Μαϊ, 2019

Η Νίσυρος συμπεριλήφθηκε στο Rodos Cup για το 2019. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που με τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, η Νίσυρος αποτελεί προορισμό της σπουδαίας αυτής ιστιοπλοϊκής οργάνωσης....

 110 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Πρώτη η Σπανού στο Μαρκόπουλο

Πρώτη η Σπανού στο Μαρκόπουλο

Πριν από 9 ημέρες 09:59 | Τετ 15 Μαϊ, 2019

Στην Κατηγορία Αμαζόνων στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2 στην ιππασία, έγινε αγώνας διαβάθμισης μεταξύ 7 αθλητριών με την Ροδίτισσα Ειρήνη Σπανού με τον Copyright του ΙΟΕ να παίρνει τη νίκη με την μοναδική...

 405 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Τέσσερα μετάλλια ο Άτλας

Τέσσερα μετάλλια ο Άτλας

Πριν από 10 ημέρες 14:47 | Τρι 14 Μαϊ, 2019

Ανακοίνωση για το τέλος του πρωταθλήματος Asteriks Cup 2019 εξέδωσε ο Άτλας Καλύμνου. Αναλυτικά: ''Τελείωσε και αυτό το πρωτάθλημα ASTERIKS CUP 2019. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 10 χώρες και 900 αθλητές....

 311 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Καλή παρουσία της Καραβόλια

Καλή παρουσία της Καραβόλια

Πριν από 10 ημέρες 12:19 | Τρι 14 Μαϊ, 2019

Το τριήμερο από 10 έως 12 Μαΐου στο Κολυμβητήριο ''Ιάσων Ζηργάνος'', του Βόλου, η Ροδούλα Καραβόλια επανήλθε, μετά από την εγχείρηση που την κράτησε ένα δεκαπενθήμερο μακριά από τις προπονήσεις, με μια...

 101 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |
  Ραντεβού στις 3 Μαΐου 2020

Ραντεβού στις 3 Μαΐου 2020

Πριν από 10 ημέρες 12:03 | Τρι 14 Μαϊ, 2019

Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Ρόδου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής του 7ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου, η οποία είναι η Κυριακή 3 Μαΐου 2020! Η συγκεκριμένη...

 91 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Φινάλε το Σάββατο στο 7ο Grand Prix

  Φινάλε το Σάββατο στο 7ο Grand Prix
Πριν από 9 ώρες
08:52 | Παρ 24 Μαϊ, 2019

Το περασμένο Σάββατο ξεκίνησε το 4ο και τελευταίο για φέτος, τουρνουά του 7ου Grand Prix, στον Σκακιστικό Όμιλο Ρόδου «Ιππότης» για την σκακιστική χρονιά 2018-19. Ο συναγωνισμός για την κατάληψη...

 24 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Sports Summer Camp στην Κω

  Sports Summer Camp στην Κω
Πριν από 10 ώρες
08:39 | Παρ 24 Μαϊ, 2019

Για 3η συνεχόμενη χρονιά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το Sports Summer Camp που θα διεξαχθεί και φέτος στην παραλία «Βαπόρι» στο Μαρμάρι από 24 Ιουνίου έως και την 1η Αυγούστου....

 45 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

''Run to the Crater''

  ''Run to the Crater''
Πριν από 10 ώρες
08:18 | Παρ 24 Μαϊ, 2019

Ένας ξεχωριστός αγώνας για καλό σκοπό και συγκεκριμένα στη μνήμη του Τόνι Μανατάκη θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου στη Νίσυρο. Πρόκειται για τον αγώνα φιλίας «Run to the Crater», που...

 36 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Σούπερ δράση για τον Ανταίο

  Σούπερ δράση για τον Ανταίο
Πριν από 1 ημέρα
09:24 | Πεμ 23 Μαϊ, 2019

Ένα πλούσιο αγωνιστικό διήμερο ήταν το περασμένο σαββατοκύριακο για τον Α.Ο. Ανταίο σε ποδηλασία και τρέξιμο! Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου: «Συγκεκριμένα το Σάββατο πραγματοποιήθηκε το 1ο κύπελλο Καλλιθέας από...

 36 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Μιχαηλίδης κατά Δήμου για τα Island Games!

  Μιχαηλίδης κατά Δήμου για τα Island Games!
Πριν από 2 ημέρες
12:13 | Τετ 22 Μαϊ, 2019

Με ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο Τάκης Μιχαηλίδης, που είναι μέλος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., κάνει λόγο για αποβολή της Ρόδου από τα Island Games. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει ότι ο Δήμος...

 960 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Τα αποτελέσματα στο ''1ο Κύπελλο Καλλιθέας''

  Τα αποτελέσματα στο ''1ο Κύπελλο Καλλιθέας''
Πριν από 2 ημέρες
09:14 | Τετ 22 Μαϊ, 2019

Το περασμένο Σάββατο στο μαγευτικό τοπίο του άλσους της Καλλιθέας που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία από τον Α.Σ.Ρ. ΕΛΑΦΟΣ το 1ο Κύπελλο Καλλιθέας ορεινής ποδηλασίας με τη...

 42 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στις 27/05 το Summers 3speed 2019

  Στις 27/05 το Summers 3speed 2019
Πριν από 2 ημέρες
09:08 | Τετ 22 Μαϊ, 2019

Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσει το Πρωτάθλημα Μονών Ανδρών «summers 3speed 2019» που διοργανώνει ο Ροδιακός Όμιλος Αντισφαίρισης στις εγκαταστάσεις του στο Κορακόνερο. Οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης, όπως ανακοινώθηκαν και επίσημα:

 34 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Η Τσαβαρή στην Ουκρανία!

  Η Τσαβαρή στην Ουκρανία!
Πριν από 3 ημέρες
18:51 | Τρι 21 Μαϊ, 2019

Για την μακρινή Ουκρανία αναχωρεί αύριο η Ελένη Τσαβαρή, όπου θα αγωνιστεί με τα εθνικά μας χρώματα, σε μια τετραήμερη σειρά αγώνων. Οι Ελληνίδες διεθνείς καλούνται να ανταπεξέλθουν στους αγώνες, καθώς ο...

 135 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Επιτυχία στην ανάβαση Ατταβύρου!

  Επιτυχία στην ανάβαση Ατταβύρου!
Πριν από 3 ημέρες
12:39 | Τρι 21 Μαϊ, 2019

Το Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμου Ρόδου, σας ενημερώνει ότι την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε, και πάλι με ιδιαίτερη επιτυχία, η 4η...

 80 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Φουλ ρυθμοί για το Περιφερειακό

  Φουλ ρυθμοί για το Περιφερειακό
Πριν από 3 ημέρες
12:04 | Τρι 21 Μαϊ, 2019

Μετά την κατά γενική ομολογία επιτυχημένη περυσινή διοργάνωση ο Όμιλος Αντισφαίρισης Καλύμνου διοργανώνει και φέτος το 2ο Περιφερειακό πρωτάθλημα Νοτίου Αιγαίου Juniors, από 14 έως 16 Ιουνίου 2019. Μάλιστα, οι...

 44 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Σε Βάρη και Μινσκ η Σπανουδάκη

  Σε Βάρη και Μινσκ η Σπανουδάκη
Πριν από 3 ημέρες
08:58 | Τρι 21 Μαϊ, 2019

Διεθνής αγώνας με την επωνυμία «DROMIA 2018 sprint and relays meeting» διοργανώνεται στο δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 26 Μαΐου 2018 στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής», από τον Οργανισμό...

 50 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στη Λέρο Δεβετζή και Μελισσανίδης!

  Στη Λέρο Δεβετζή και Μελισσανίδης!
Πριν από 4 ημέρες
21:44 | Δευ 20 Μαϊ, 2019

Στη Λέρο βρίσκονται αυτές τις μέρες η Πηγή Δεβετζή και ο Ιωάννης Μελισσανίδης, οι οποίοι διαμένουν στο Crithoni ‘s Paradise, όπου και τυγχάνουν εξαιρετικής φιλοξενίας από την οικογένεια Ασβεστά.  Οι...

 623 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Μεγάλες επιτυχίες του Α.Ο. Σταματίου

  Μεγάλες επιτυχίες του Α.Ο. Σταματίου
Πριν από 5 ημέρες
10:38 | Κυρ 19 Μαϊ, 2019

Tο περασμένο σαββατοκύριακο 11-12 Μαϊου έγινε στο Δ.Α.Κ Καλλιπάτειρα το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών και το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Συνθέτων Κ16 . Οι επιδόσεις των αθλητών του Α.Ο. Σταματίου ήταν σημαντικές,...

 49 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Το ''Τάμα'' του Α.Σ.Ι.Α.Θ.Ρ.

  Το ''Τάμα'' του Α.Σ.Ι.Α.Θ.Ρ.
Πριν από 6 ημέρες
09:30 | Σαβ 18 Μαϊ, 2019

Σήμερα και αύριο θα διεξαχθεί ο αγώνας «Τάμα» του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου, με προορισμό τον Πανορμίτη. Οι λεπτομέρειες του αγώνα, όπως ανακοινώθηκαν από τους διοργανωτές, με την...

 37 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Αυτοί πάνε στα Island Games

  Αυτοί πάνε στα Island Games
Πριν από 7 ημέρες
11:50 | Παρ 17 Μαϊ, 2019

«Έκλεισαν» οι συμμετοχές ενόψει των αγώνων των Island Games που φέτος πραγματοποιούνται στο Γιβραλτάρ, το διάστημα από τις 6 έως και τις 12 Ιουλίου. Η Ρόδος θα συμμετάσχει με 53...

 297 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στη δεύτερη θέση ο Τσαρνάς!

  Στη δεύτερη θέση ο Τσαρνάς!
Πριν από 7 ημέρες
08:49 | Παρ 17 Μαϊ, 2019

Nέο ενδιαφέρον στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2019 είχαμε μετά τον πέμπτο αγώνα του θεσμού στον Πύργο. Σε μια πολύ καλή διοργάνωση οι αθλητές μπόρεσαν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό...

 62 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στην Κάλυμνο τον Ιούνιο!

  Στην Κάλυμνο τον Ιούνιο!
Πριν από 8 ημέρες
12:05 | Πεμ 16 Μαϊ, 2019

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Καλύμνου διοργανώνει το 2o Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Αιγαίου για Αγόρια – Κορίτσια 10-12-14-16 ετών, από την Παρασκευή 14 έως την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019. Με βάση την...

 66 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στη Σάμο ο Π.Ο. Κω!

  Στη Σάμο ο Π.Ο. Κω!
Πριν από 9 ημέρες
10:03 | Τετ 15 Μαϊ, 2019

Στη Σάμο θα βρεθούν αθλητές του Ποδηλατικού Ομίλου Κω το Σάββατο 1 Ιουνίου, προκειμένου να πάρουν μέρος στον αγώνα Brevet με την ονομασία «Κούπα του Πυθαγόρα». Σύμφωνα με τη σχετική...

 61 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Ο Φιλαθλητικός στα θαλάσσια σπορ!

  Ο Φιλαθλητικός στα θαλάσσια σπορ!
Πριν από 10 ημέρες
16:05 | Τρι 14 Μαϊ, 2019

Με ανακοίνωση του ο Φιλαθλητικός Καλύμνου, ξεκινάει τα θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες. Αναλυτικά: ''Σας ενημερώνουμε ότι ο ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ενεργοποιεί τμήματα που αφορούν τα θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες (κολύμβηση, συγχρονισμένη κολύμβηση,...

 169 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στην Ουκρανία η Τσαβαρή

  Στην Ουκρανία η Τσαβαρή
Πριν από 10 ημέρες
08:38 | Τρι 14 Μαϊ, 2019

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας ανακοίνωσε τις αποστολές Μαΐου και Ιουνίου, των Εθνικών Ομάδων Δρόμου (στην Ουκρανία), Πίστας (στην Λευκορωσία, στην Ρωσία και την Ιταλία) και Ορεινής Ποδηλασίας (στην Πορτογαλία, στην...

 67 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Το ημερολόγιο των αθλητικών γεγονότων στα Δωδεκάνησα
Τα αθλητικά φωτογραφικά άλμπουμ του 12sports.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

Volleyball

Ας βάλουμε τα πράγματα στην σειρά και στη θέση τους, για τον "αχρείαστο" μικρό τελικό Γυναικών. Ξεκινάμε από την προκήρυξη...

Προπονητές

Μετακινήσεις ανανεώσεις. Ποιοι θα είναι που;

lakis

Γεια, υπάρχει περίπτωση τα μπαράζ να γίνουν στη Νάξο;

Προπονητες

Απο προπονητές τι γίνεται στο τοπικο;

Συμεών

Ο Γιαννακόπουλος έκανε μία πρόταση και είπε αν δεν κατέβει ο Ολυμπιακός να πέσει μαζί με τον Κολοσσό και να...

Συμεών

Άν δεν κατέβει ο Ολυμπιακός πολύ πιθανόν είναι νά πέσουμε μαζί με τον Ολυμπιακό αφού δεν έχει δώσει το τελικό...

Τριαντάφυλλος

Μάκη στα τοπικά πρωταθλήματα γίνονται συμβόλαια;

Τριαντάφυλλος

Φιλε Μακη καλησπέρα, εχω μια απορία οι ομάδες δίνουν ενα χαρτί σε εμάς τους γονείς για την έκδοση δελτίου και...

Φίλαθλος

Ποια ειναι η προσωπικη σου αισθηση-αποψη για την καταληξη του θεματος της αναδιαρθρωσης και το που θα παιζει ο Κολοσσος...

Φίλαθλος

Απο τη νεα football league (Ιαλυσος, Διαγορας) ξερουμε ποσες ομαδες θα προβιβαζονται και ποσες θα υποβιβαζονται?